A WENDELLPRESS BT. (TOVÁBBIAKBAN „KIADÓ”) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

1. BEVEZETÉS

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a Wendellpress Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. által kiadott kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének és az előfizetett Kiadványok Magyar Köztársaság területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a kiadó és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket. Az előfizetett kiadványok kézbesítését jelenleg Magyarország területén a Kiadó nevében és javára a Magyar Posta Zrt, (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; Cg. száma: 01-10-042463, a továbbiakban „Terjesztő”) végzi.

2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

– Címzett: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (illetve olyan egyéb jogi személy, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: “Ptk”.) 685. § c) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni), akinek a részére a Kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.

– Előfizetés: mint szolgáltatás az Előfizetési Jogviszonyon mint keretszerződésen belül az Előfizető által a Kiadó Kiadványára vonatkozóan leadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó, egy éves előfizetési időszakra vonatkozó megrendelés alapján érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult, határozott idejű szerződéses jogviszony, amelynek tárgya a megrendelt Kiadványoknak az Előfizető vagy a Címzett részére történő értékesítése és kézbesítése az Előfizető, illetve a Címzett részére.

– Előfizető: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (illetve olyan egyéb jogi személy, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Ptk”.) 685. § c) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni), aki a jelen ÁSZF alapján a szolgáltatást igénybe veszi.

– Előfizetési Jogviszony: az Előfizető által a Kiadó általános vagy esetleges akciós ajánlatának elfogadásaként leadott első érvényes megrendeléssel 1 éves, határozott időre érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult keretszerződéses jogviszony.

Kiadó: Wendellpress Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

székhelye: 3104 Salgótarján, Csokonai út 210.

cégjegyzékszám:, 12-06-002967; adószám: 24047052-2-12; nyilvántartja a Nógrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság;

honlap: https://www.vwdepo.hu

e-mail: info@vwdepo.hu

Kiadvány jelenti a Kiadó által időszakosan kiadott, VW Depo magazin címmel elnevezett időszaki lapot.

Megrendelés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó általános vagy esetleges akciós előfizetési ajánlatának elfogadását a 3. pontban kifejtettek szerint.

3. ELŐFIZETÉSI JOGVISZONYRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Kiadó nyomtatott sajtótermékei megrendelhetők cselekvőképes természetes és jogi személyek (jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok) által:

– a vwdepo.hu webes felületén az “ELŐFIZETÉS” menüpont alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével.

– az termék honlapján megjelölt e-mail címen

– egyéb, a Kiadó által kiadott nyomtatványon vagy szerződésben.

A megrendelés alapján az adott sajtótermékre vonatkozóan Előfizetői Jogviszony jön létre, ha az előfizető meghatározott adatok megadásával a megrendelést a Kiadónak leadja, és a megrendelés alapján a Kiadó által elkészített írásbeli visszaigazolás alapján az előfizetés díját az előfizető határidőben és hiánytalanul megfizeti.

A Megrendelés minimális tartalma:

– az Előfizető neve/megjelölése (név vagy cégnév) és címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése);

– a Címzett neve (megjelölése) és címe (székhelye) (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése), amennyiben az Előfizető nem saját részére kéri a Kiadvány kézbesítését;

– az előfizetési díj banki átutalással történő megfizetési módjának megjelölése.

Az előfizetői jogviszony a megrendelésben megjelölt egy éves előfizetési időszakra, négy lapszámra szól. Amennyiben legkésőbb az előfizetési időszak leteltét megelőző 15 napon belül az előfizető nem jelzi, hogy az előfizetést nem kívánja meghosszabbítani, az előfizetői szerződés automatikusan meghosszabbodik az adott előfizetési időszak tartamával. A megrendelés leadásával egyidejűleg az előfizető elismeri, hogy ezen szerződési feltételeit megismerte, és elfogadja.

Előfizető tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelés során megadott e-mail és telefon elérhetőségét az előfizetéssel kapcsolatos kommunikáció során a Kiadó felhasználja. A Kiadó nem vállal felelősséget a megadott e-mail postafiókkal vagy telefonszámmal kapcsolatos esetleges változások, illetve visszaélések miatt az Előfizetőnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben a változásról, illetve visszaélésről az Előfizető a Kiadót nem tájékoztatta.

Előfizető köteles a Megrendelés elektronikus és írásos visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni a visszaigazoláson feltüntetett vagy az impresszumban szereplő elérhetőségeken a kézbesítendő első lapszám megjelenése előtt legalább 15 nappal. Amennyiben az Előfizető késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel az eltérésből adódó hibás kézbesítésért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért.

Amennyiben Előfizető más Címzettnek ajándékoz előfizetést, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a Címzettől adatkezelési hozzájárulással rendelkezik.

Előfizető, illetve a Címzett köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi eltérést és/vagy változást, ideértve az ideiglenes címváltoztatást is, a változás időtartamának megjelölésével, haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak. A változás a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 30. napon válik hatályossá, és a Kiadvány ezen időpontot követő első megjelenési számának kézbesítése történik a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó nem felel.

Az Előfizetés a megrendeléssel érvényesen létrejön. Az Előfizetés akkor lép hatályba, ha az Előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj banki átutaláson keresztül és beazonosítható módon jóváírásra kerül a Kiadó vagy a Terjesztő bankszámláján.

A Kiadó az előfizetett Kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint – a Terjesztő igénybevételével – kézbesíti az Előfizető által megjelölt Kézbesítési címre. Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a Kiadvány az általa meghatározott és biztosított levélszekrénybe /postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.

4. ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

Az Előfizetési Jogviszony megszűnik:

– az 1 éves, határozott idejű Előfizetés lejártát/megszűnését követően;

– az Előfizető halálával (jogi személy esetén jogutód nélküli megszűnésével), azonban a befizetéssel hatályosult határozott idejű Előfizetés lejártáig az előfizetett Kiadványok kézbesítésre kerülnek;

– az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a kézbesítés nem megvalósítható. Ez esetben a Kiadó megkísérli az adatok kiegészítését/beszerzését, és ennek sikertelensége esetén az előfizetési díjat az Előfizető részére 60 napon belül visszatéríti.

A határozott idejű Előfizetés rendes felmondással nem szüntethető meg.

Köteles a Kiadó az Előfizetőt előzetesen írásban értesíteni abban az esetben, ha az előfizetett Kiadvány kiadását véglegesen megszünteti, illetve, ha a kiadás periodicitását megváltoztatja. Kiadó fenntartja a jogát egyéb változtatásokra, lapszámok összevonására, illetve a megjelenési időpontok változására. Írásbeli értesítésnek minősül az előfizetett Kiadványban megjelentetett, vagy az abba behúzott tájékoztató is. Az Előfizető ilyen esetben – választása szerint – jogosult:

– a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére, vagy

– a megváltozott feltételek szerinti kézbesítésre, illetve

– esetlegesen a Kiadó által felkínált alternatív Kiadványnak a Kiadó által felkínált előfizetési időszakra vonatkozó elfogadására.

Választására vonatkozóan az Előfizető e-mailben köteles nyilatkozni a Kiadónál az előzetes írásbeli tájékoztatásban megjelölt határidő leteltéig. Amennyiben az Előfizető a határidő leteltéig nem jelzi választását a Kiadó felé, a Kiadó jogosult választani a fenti lehetőségek közül.

Amennyiben az Előfizető írásban előterjesztett igénye a visszatérítésre irányul, úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 60 napon belül fizeti vissza.

5. ELŐFIZETÉSI DÍJ

A Kiadvány aktuális előfizetési díjának összege a megrendelést követő visszaigazolásban feltüntetett díj szerint alakul, a vwdepo.hu weboldal “Előfizetés” menüpontja alatt és a Kiadvány impresszumában ellenőrizhető. Az előfizetési díj megfizetése történhet:

– készpénzben (a Terjesztő felhatalmazott képviselőjénél);

– készpénz-átutalási megbízással (csekken);

– folyószámláról átutalással.

Az előfizetési díjak kiegyenlítésének határideje:

A Kiadó nevében a Terjesztő az Előfizetés létrejöttét követő hónap első napjától kézbesíti a lapot, amennyiben az Előfizetés az adott hónap 20. napjáig létrejön (ha ez vasárnap, vagy munkaszüneti nap, akkor az ezt megelőző munkanapig);

b) Az előfizetési díj késedelmes befizetése esetén a Terjesztő a megrendelt lapok kézbesítésének megkezdését egy megjelenési időszakkal későbbre vállalja.

A Kiadó nevében a Terjesztő valamennyi létrejött Előfizetésről adóügyi bizonylatot állít ki. A bizonylaton vevőként szereplő személy köteles a vonatkozó adóügyi jogszabályokat betartani. Az előfizetési díj visszafizetésére az Előfizető részére a Kiadó által kizárólag időszaki kiadvány kiadásának szüneteltetése vagy megszűnése esetén kerülhet sor.

6. A KIADVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE

Kiadó – Terjesztő útján – az előfizetett  kiadványt címzés nélküli küldeményként, levélszekrénybe kézbesíti az Előfizetőhöz.

A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiakban köteles biztosítani, és a levélszekrényt köteles

a) kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;

b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);

c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy portaszolgálatnál elhelyezni;

d) egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja. A 6.2. b)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett – nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.

Amennyiben a fenti feltételek nem valósulnak meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért.

A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Terjesztő útján eljáró Kiadó részére, és amely biztosítja a kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.

A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Terjesztő útján eljáró Kiadót az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban az időszaki kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért a Kiadó felelősséget nem vállal.

6. REKLAMÁCIÓKEZELÉS

Kiadó ügyfélszolgálati email címe az Előfizetőkkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére az elofizet@vwdepo.hu. A Kiadó ügyfélszolgálata rögzíti és kezeli a reklamációt. A bejelentő reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Előfizető/Címzett neve, címe).

A Kiadó reklamációs ügyfélszolgálatához bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 30 napon belül. A vizsgálat eredményéről igény szerint az Előfizető tájékoztatást kap.

A reklamációra és annak kezelésére egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

7. TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS

Az Előfizető a Megrendeléssel elfogadja és tudomásul veszi, hogy a távollévőkről kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § e) pontja alapján az Előfizető ugyanezen Korm. rendelet 4. § szerinti elállási jogot nem gyakorolhatja.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadó által üzemeltetett https://www.vwdepo.hu honlapon az “Előfizetés” menüpont alatt található Általános Szerződési Feltételek letöltésével.

Jelen ÁSZF bármely módosítását a Kiadó a változás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. A változásról szóló értesítést a Kiadó internetes honlapján közzéteszi.

Az Előfizető a Kiadvány megrendelésével, illetve az előfizetési díj megfizetésével, a Címzett az első kézbesített Kiadvány átvételével elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A Kiadó és az Előfizető jogviszonyára egyebekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadók.

www.kedvezmenyesbiztositas.hu