12. Váltsunk hangot!

Egy hang­rend­szer­ben, ahol több hang­szó­rót hasz­ná­lunk, a kü­lön­bö­ző hang­su­gár­zók össze­han­go­lá­sá­hoz el­en­ged­he­tet­len a hang­vál­tók (cros­so­ver) al­kal­ma­zá­sa. A hang­vál­tó­kat több szem­pont sze­rint is osz­tá­lyoz­hat­juk, pél­dá­ul: mű­kö­dé­si elv sze­rint, kap­cso­lá­suk sze­rint, vá­gá­si me­re­dek­sé­gük sze­rint, frek­ven­cia szé­tosz­tá­suk sze­rint. A leg­na­gyobb kü­lönb­sé­get a mű­kö­dé­si elv­ben vél­jük fel­fe­dez­ni, ugyan­is itt meg­kü­lön­böz­te­tünk passzív és akt­ív hang­vál­tó­kat. Continue reading „12. Váltsunk hangot!”

11. Hangszórók-2.

A cikk el­ső ré­szé­ben, a szé­les­sá­vú hang­szó­rók­kal fog­lal­koz­tunk, most tér­jünk át ki­csit a „mély­ség tit­ká­ra”, a mély­su­gár­zók vizs­gá­la­tá­val. Au­tó­ban a kel­le­mes ze­ne­hall­ga­tás meg­te­rem­té­sé­hez szük­sé­günk van az al­sóbb frek­ven­ci­ák meg­tá­mo­ga­tá­sá­ra, mely­hez egy kü­lön mély­su­gár­zó tö­ké­le­tes szol­gá­la­tot te­het. Continue reading „11. Hangszórók-2.”