20 Jahre Edition GTI

A GTI 20-ik születésnapja alkalmából különleges felszereltséggel hozták forgalomba a jubileumi kiadást 1996-ban.

Ha a komp­ak­t­au­tók spekt­ru­mát te­kint­jük, a hármas GTI 115 lóerejével és mintegy 1200 kilogrammos súlyával in­kább a „spor­tos csa­lá­di” irány­ba to­ló­dott el a ve­he­mens, „pu­ri­tán ős GTI” fe­lől – s ezt néhányan felrótták a típusnak.


Va­ló­szí­nű­leg a ve­ze­tő­séghez is eljutottak ezek a hírek – ráadásul eb­ben a ka­te­gó­ri­á­ban is erő­sö­dött a kon­kur­ren­cia –, így 1993. ja­nu­ár 1-én meg­ér­ke­zett a gyógy­ír a baj­ra, pi­ac­ra ke­rült a GTI 16V. Tel­je­sít­mé­nye iga­zo­dott a súly­több­let­hez, így új­ra biz­to­sí­tot­ta a „GTI fe­e­lin­get”. Az erő­for­rás tel­je­sen megújult. A ko­ráb­bi 16V-hez ké­pest ja­ví­tot­tak a le­ve­gő­be­szí­vá­son, va­la­mint újak lettek a szel­epe­k is.

Lö­ket­tér­fo­ga­ta azo­nos a nyolc­szel­epe­sé­vel (1984 ccm), az elő­sű­rí­tés ér­té­ke 10,4-ről 10,5-re mó­do­sult. Az új agg­re­gát tel­je­sít­mé­nye 150 ló­erő ha­tez­res for­du­la­ton, ma­xi­má­lis for­ga­tó­nyo­ma­té­ka 180 Nm 4800-nál, vég­se­bes­sé­ge pedig 215 km/h. A szá­zas tem­pó el­éré­sé­hez 8,7 má­sod­perc­re van szük­sé­ge. Ez 2,2 má­sod­perc­cel jobb, mint 8-szel­epes test­vé­réé.

A két mo­tor köz­ti ha­son­ló­ság, hogy mind­ket­tő hen­ge­ren­kén­ti be­fecs­ken­de­zé­sét, va­la­mint jel­leg­me­zős gyúj­tá­sát a Di­gi­fant köz­pon­ti elekt­ro­ni­ka ve­zér­li. Ez tart­ja kéz­ben az elekt­ro­ni­kus alap­já­ra­ti sza­bá­lyo­zást, gon­dos­ko­dik a to­ló­­üze­mi le­kap­cso­lás­ról, a fo­du­lat­szám kor­lá­to­zá­sá­ról. Fi­gye­li a hen­ger­sze­lek­tív ko­po­gá­sér­zé­ke­lők je­le­it, szük­ség ese­tén csök­ken­ti az elő­gyúj­tás ér­té­két ad­dig, míg a ko­po­gá­sos égés meg nem szű­nik, így meg­óv­ja a mo­tort a ká­ro­so­dás­tól. Ez az egy­ség dol­goz­za fel a lamb­da szon­da je­le­it is. Lé­nye­gi el­té­rés az erő­át­vi­te­li rend­szer­ben ta­lál­ha­tó. A 16V hid­ra­u­li­kus kupp­lung­mű­köd­te­tés­sel ren­del­ke­zik.

20 Jah­re GTI (’96-os mo­del­lév) jellegzetességei

Kül­ső: 7J-16 BBS RS 2 könnyű­fém­fel­nik, 215/40 R16 W gu­mik­kal, szín­re­fújt a hű­tő­rács, a cso­mag­tér­aj­tó ki­lin­cse, va­la­mint a tük­rök, na­gyobb fronts­po­i­ler, a lök­há­rí­tók vö­rös dísz­csí­kok­kal, vö­rös­re fes­tett fék­nyer­gek, sö­té­tí­tett in­de­xek el­öl, vö­rös GTI fe­li­rat el­öl és há­tul, va­la­mint az ol­dal­só dísz­lé­ce­ken, na­gyobb mé­re­tű dup­la ki­pu­fo­gó­vé­gek.

Bel­ső: el­öl sport­ülé­sek „Sports­li­ne” kon­fek­ci­ó­val, a hát­só ülés­sor ez­zel meg­egye­ző min­tá­val, air­bag kor­mány bőr­be­vo­nat­tal, vö­rös var­rás­sal, alu/bőr golf­lab­da di­zájn vál­tó­gomb, süllyesz­tett len­csé­vel, bőr vál­tó­szok­nya vö­rös var­rás­sal, bő­rö­zött ké­zi­fék­kar vö­rös nyo­mó­gomb­bal, fe­ke­té­re fé­nye­zett bel­ső aj­tó­nyi­tó-hú­zó­kar, vö­rös dí­szí­té­sű biz­ton­sá­gi övek, öv­csat­la­ko­zók vö­rös nyo­mó­gom­bok­kal, fe­ke­te tex­til­sző­nye­gek vö­rös sze­géllyel, a kü­szö­bö­kön be­lül dísz­léc GTI fe­li­rat­tal.

Egye­bek: ve­ze­tő és utas­ol­da­li lég­zsák, sö­té­tí­tett köd­fény­szó­rók, har­ma­dik fék­lám­pa, elekt­ro­mos ab­lak­eme­lők, elekt­ro­mos to­ló/bu­kó üveg nap­fény­te­tő, Be­ta rá­dió di­gi­tá­lis hangp­ro­cesszor­ral – DSP 120, és 8 hang­szó­ró­val. A mű­sze­rek szám­lap­ja ezüst, fe­ke­te szá­mok­kal és vö­rös mu­ta­tók­kal. Mo­to­rok: GTI 115 LE, 16V 150 LE.

A GTI és a 16V mo­del­lek (fel­sze­relt­sé­gük­ben csak kis­sé tér­nek el, ezért az aláb­bi fel­so­ro­lás mind­két tí­pus­ra vo­nat­ko­zik, utal­va az el­té­ré­sek­re)

Kül­ső je­gyek: 2 aj­tós, fel­ár­ral 4 aj­tós is ren­del­he­tő, 6.5J-15 könnyű­fém­fel­nik, zöld hő­vé­dő üve­ge­zés, lök­há­rí­tók szín­re­fújt be­tét­tel, a ka­rosszé­ria szí­né­re fé­nye­zett hű­tő­rács és tük­rök, fe­ke­te mű­anyag sár­vé­dő­í­vek és kü­szö­bök, ol­dal­dísz­lé­cek, süllyesz­tett ol­da­lin­de­xek, sö­té­tí­tett hát­só­lám­pák, el­öl fe­hér in­de­xek, „plus” fu­tó­mű, dup­la ki­pu­fo­gó­vég, man­kó­ke­rék.

Bel­ső je­gyek: sport­ülé­sek el­öl, Re­ca­ro ülé­sek is ren­del­he­tők, a ve­ze­tő­ü­lés ma­gas­sá­ga ál­lít­ha­tó, 16V: mind­ket­tő ma­gas­sá­ga ál­lít­ha­tó, há­rom­ágú sport­kor­mány, kö­zép­kon­zol, el­ső aj­tók tá­ro­ló­re­ke­szek­kel, osz­tott hát­só­ü­lé­sek, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú biz­ton­sá­gi övek, bel­ső vi­lá­gí­tás kés­lel­te­tés­sel, utas­ol­da­li ol­va­só­lám­pa, há­tul gye­rek­biz­to­sí­tás, tá­ro­ló az egész­ség­ügyi do­boz és az ela­ka­dás­jel­ző há­rom­szög szá­má­ra, sző­nyeg­pad­ló ve­lú­ro­zott gyap­jú­ból.

Egye­bek: ABS, EDS a 16V-nél szé­ria, GTI-nél ren­del­he­tő, fék­ko­pás­jel­ző csak a 16V-nél, szer­vó­kor­mány, köz­pon­ti zár, aszim­met­ri­kus kül­ső tük­rök, két­szó­la­mú kürt, rá­dió elő­ké­szí­té­se csak a 16V-nél, pol­len­szű­rő, el­ső ab­lak­tör­lők prog­ra­moz­ha­tó in­ter­val­lum­kap­cso­ló­val, par­ko­ló­fény­kap­cso­ló, for­du­lat­szám­mé­rő di­gi­tá­lis órá­val, MFA, cso­mag­tér sző­nyeg­bo­rí­tás­sal, köz­pon­ti zár az összes aj­tó és a tank­fe­dél szá­má­ra, nyi­tó­kulcs be­é­pí­tett vi­lá­gí­tás­sal, ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú kor­mány­osz­lop, elekt­ro­ni­kus ki­lo­mé­ter­ó­ra, cso­mag­tér­vi­lá­gí­tás. Ren­del­he­tő to­váb­bá: me­tál vagy gyöngy­ház­fé­nye­zés, elekt­ro­mos to­ló-bu­kó üveg­te­tő re­dőnnyel, el­ső ülés­fű­tés, 1/3– 2/3 osz­tott hát­só ülés, hát­só fej­tám­lák, bőr­bel­ső ülés­fű­tés­sel, lég­zsák, klí­ma, di­git klí­ma, elekt­ro­mos ab­lak­eme­lő, ha­lo­gén köd­fény­szó­rók, fűt­he­tő elekt­ro­mos tük­rök, ri­asz­tó­be­ren­de­zés, fűt­he­tő el­ső ab­lak­mo­só szó­ró­fe­jek, Be­ta rá­dió négy, vagy Gam­ma rá­dió nyolc hang­szó­ró­val, ha­tos CD-tár a Gam­ma rá­di­ó­hoz, ka­zet­ta­tar­tó 6 db ka­zet­ta szá­má­ra, se­bes­ség­füg­gő hang­erő­sza­bá­lyo­zás.


 

Fényezés
 

Színek Fekete Flashrot Satinsilber Moonlightblue Mysticblue Black Magic
Jelölés metallic perleffect perleffect perleffect
Árnyalat
Színkód L041 LP3G LB7Z LC5M LC5L LC9Z
VW kód A1 D8 X1 9991 E6 Z4

 

 

Motorizáltság

 

M-kód Hengerűrtartalom Teljesítmény (kW/LE) Váltó Alapár (DM)
Benzinmotoros modellek
AGG 1.984 85/115 5-seb. 36.000,-
ABF 1.984 110/150 5-seb. 38.500,-
Dízelmotoros modellek
AFN 1.896 81/110 5-seb. 38.500,-

 

 

 

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .