Essen Messe lesz

ImageMiért érdemes 2.400 kilométert autózva kiruccanni Essenben, az oldtimer show-ra?

Miért érdemes oda-vissza összesen 2.400 kilométert autózva kiruccanni az esseni vásár­te­rü­le­ten évente megrendezésre kerülő Techno Classica oldtimer show-ra? Talán két okból. Mert állítólag ez világon a legnagyobb veterános seregszemle, és mert itt szinte minden megtalálható a léghűtéses Volks­wa­genekhez, amire csak vágyunk. Ez annál in­kább igaz, minél régebbi típusról van szó.

NSU Prinz az egyik standon

To­tá­lis össz­ev­issza­ság, át­te­kint­he­tet­len­ség jel­lem­zi a vá­sár­te­rü­let 12 csar­no­kát meg­töl­tő, be­mu­ta­tás­ra vagy el­adás­ra szánt au­tók és al­kat­rész áru­sí­tó stan­dok so­ka­sá­ga. Eb­ben a zűr­za­var­ban még a vá­sá­ri ka­ta­ló­gus sem se­gí­ti az el­iga­zo­dást. Ez per­sze nem iga­zán za­va­ró, in­kább ba­rát­sá­gos jel­le­get ad a ren­dez­vény­nek. El­őször cél­sze­rű be­jár­ni az egész te­rü­le­tet – ez leg­alább fél nap – majd vissza­tér­ni és hossz­ab­ban szem­lé­lőd­ni vagy tur­kál­ni a szá­munk­ra ér­de­kes ki­ál­lí­tók/áru­sok stand­ja­in.

A Porsche 356 klub területén

A Tech­no Clas­si­ca-n szin­te min­den már­ka kép­vi­sel­te­ti ma­gát, ezek kö­zül a na­gyok – mint Mer­ce­des, Au­di, Pors­che, VW, Re­na­ult – gyá­ri be­mu­ta­tó­val is. De je­len van sok már­ka­klub, au­tó­ke­res­ke­dő, tu­ning-mű­hely és per­sze itt van az összes észak-né­met­or­szá­gi al­kat­rész ke­res­ke­dő.

No, de tér­jünk rá Pors­che pro­fesszor­nak és csa­lád­já­nak ki­vá­ló konst­ruk­ci­ó­i­ra. A kí­ná­la­tot a ké­pek ta­lán jól ér­zé­kel­te­tik, én in­kább az árak­ról szól­nék né­hány szót. A négy év­vel ez­előt­ti­hez ké­pest, mi­kor utol­já­ra itt jár­tam, nagy­já­ból min­den ugyan­annyi­ba ke­rül. Csak ép­pen eu­ro-ban! Vagy­is, ami ak­kor mond­juk 100 DM volt, az most kb. 100 euro. Ki­fo­gás­ta­lan ál­la­po­tú ’71-es KG co­u­pe 16.500 és ’69-es KG cab­rio 18.000, 1956-os ma­ku­lát­lan ovál ab­la­kos Bo­gár 12.500, ’78-as Kü­bel­wa­gen 26 e. km-rel, 12.000.

A Porsche 356 klub területén

A 356-os Pors­che-k 22 ezertől 78 ezerig, ko­rai, 1966–74-es 2.2 és 2.4 li­te­res 911-es „S”, „T” és „E” tí­pu­sok ál­la­pot­tól füg­gő­en pe­dig 20 és 35 ezer kö­zöt­ti áron vol­tak el­vi­he­tők. A sza­bad te­rü­le­ten, ahol a pri­vát el­adók au­tói kap­tak he­lyet már kis­sé ked­ve­zőbb ára­kat le­he­tett találni. USA re­im­port­ból szár­ma­zó 912-es 9 ezer, Kar­mann Ghia cab­rio 9 ezer, 1966-os Pors­che 911 (100.000 km-rel) 22 ezer eurót kóstált. Per­sze ezek mind al­ku előt­ti árak…

Az al­ka­tész ke­res­ke­dők – cé­gek és ma­gá­no­sok – stand­ja­i­nál per­sze más volt a hely­zet. Itt ér­de­mes volt al­kud­ni, pró­bál­ko­zott is min­den­ki, a ki­írt árak in­kább tá­jé­koz­ta­tó jel­le­gű­ek vol­tak. Egy kis íze­lí­tő a hasz­nált cuc­cok­ból: 6×15”-os Fuchs fel­ni-gar­ni­ú­ra ezerkétszáz, 2 db szin­tén Fuchs 5,5 x 15”-ös mé­ret­ben ezer­ötszáz, Per­so­nal fa­kor­má­nyok: 350–450, Pet­ri ko­mány 230, ere­de­ti Tal­bot tü­kör pár­ban 150, Bo­gár cab­rio aj­tó (NOS) 800, Seb­ring ki­pu­fo­gó 350, KG sár­vé­dők (NOS) 700–800 eu­ro.

Typ 181 fellelt állapotban

Más­fél na­pos bók­lá­szás a ki­ál­lí­tá­son, majd es­te a lá­tot­tak ki­ér­té­ke­lé­se egy köl­ni kis­kocs­má­ban, jó né­hány po­hár Kölsch sör mel­lett, az­tán más­nap ha­za. Ha a sa­ját ked­ven­cün­kön kí­vül más au­tók­ban, ne­tán más tí­pu­sok­ban is tu­dunk gyö­nyör­köd­ni, és vá­sá­rol­ni is sze­ret­nénk va­la­mi ere­de­ti, de rit­ka ka­ca­tot ve­te­rán Volks­wa­ge­nünk­höz, sőt még a sört is sze­ret­jük, ak­kor márciusban ne­ki le­het vág­ni a 2.400 ki­lo­mé­te­res út­nak.

Időpont: 2008. március 27–március 30.

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .