Need for Speed

ImageLéghűtéseseknél gyak­ran fel­me­rü­l a nagyobb karburátor használata. Tényleg jobban megy tőle a kocsi?

Gyak­ran fel­me­rü­lő kér­dés mó­do­sí­tott ut­cai Volks­wa­ge­nek­nél a na­gyobb kar­bu­rá­to­rok hasz­ná­la­ta. Ha a 40 mm-es kar­bu­rá­tor­tól job­ban megy az au­tó, a 48-as­sal még jobb lesz, gon­dol­ná az em­ber. A va­ló­ság azon­ban az, hogy a na­gyobb kar­bu­rá­tor, mint amit a mo­tor igé­nyel, nem fel­tét­le­nül ered­mé­nyez na­gyobb tel­je­sít­ményt is.

Berg 58 IDA karburátor

Né­mi­leg más­képp van ez a ver­seny­mo­to­rok ese­té­ben. A na­gyobb hen­ge­rűr­tar­ta­lom, ma­ga­sabb komp­resszió és for­du­lat­szám-kom­bi­ná­ció igény­li a mi­nél na­gyobb kar­bu­rá­to­rok hasz­ná­la­tát, mert a Drag Ra­ce mo­to­rok egé­szen más kö­rül­mé­nyek kö­zött mű­köd­nek, mint az ut­cán hasz­ná­la­to­sak. Amíg egy ut­cai tu­ning­nál a 120–150 LE már igen im­po­záns, a ver­seny­pá­lyá­kon hasz­nált mo­to­rok két­szer ek­ko­ra tel­je­sít­ményt is ké­pe­sek le­ad­ni. Egy 9500-as for­du­la­ton pör­gő mo­tor rit­kán fut le 100.000 prob­lé­ma­men­tes mér­föl­det, vi­szont egy meg­bíz­ha­tó­an üze­me­lő ut­cai tu­ning nem tel­je­sí­ti a ne­gyed­mér­föl­des tá­vot 10 má­sod­perc kö­ze­li idő alatt.

Berg 48 IDA

1992-ben so­kan elé­ge­det­tek let­tek vol­na a Berg fiú, Gary 10.55 mp-es, 1/4 mér­föl­des ered­mé­nyé­vel az Oran­ge Co­unty-i Bug-In ver­seny „Su­per Stre­et Class” ka­te­gó­ri­á­ban. A Berg mű­hely­ben azon­ban úgy gon­dol­ták, hogy van még egy kis plusz tel­je­sít­mény ab­ban a mo­tor kom­bi­ná­ci­ó­ban, csak a le­ve­gő­be­á­ram­lást (AIR FLOW) kel­le­ne ja­ví­ta­ni. Az 52 mm-es We­ber kar­bu­rá­tor ki­vá­ló­an mű­kö­dött, de úgy spe­ku­lál­tak, hogy egy na­gyobb kar­bu­rá­tor to­vább nö­vel­het­né a mo­tor­tel­je­sít­ményt.

Na­gyobb kar­bu­rá­tort azon­ban a We­ber nem gyár­tott, ki­vé­ve azt a né­há­nyat, amit 1963-ban a Ford Indy Car au­tók­hoz ké­szí­tet­tek. A gyár az elekt­ro­mos ben­zin­be­fecs­ken­de­ző rend­sze­rek irán­ti nö­vek­vő igény ki­elé­gí­té­sé­re tö­re­ke­dett, és en­nek ered­mé­nye­ként a VW ver­seny­mo­to­rok szá­má­ra al­kal­mas We­be­rek hoz­zá­fér­he­tő­sé­ge, ja­vít­ha­tó­sá­ga prob­le­ma­ti­kus­sá vált, és igen meg­drá­gult.

Ezért a Berg mű­hely­ben úgy dön­töt­tek, hogy ma­guk fab­ri­kál­nak egy 56 mm-es kar­bu­rá­tort, a 48-as We­ber há­zá­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val. A pró­bál­ko­zás ered­mé­nye­ként Gary Berg az 1993-as Pho­e­nix-i Bug-O-Ra­ma ver­se­nyen 10.41 mp-re fa­rag­ta le a ne­gyed­mér­föl­des ide­jét. Ez ad­ta az ins­pi­rá­ci­ót Ge­ne Berg szá­má­ra, hogy hoz­zá­lás­son a VW ver­seny­mo­to­rok szá­má­ra al­kal­mas, pro­fe­sszi­o­ná­lis kar­bu­rá­to­rok ki­fej­lesz­té­sé­hez.

A két és fél évig tar­tó fej­lesz­té­si prog­ram ered­mé­nye­ként a mű­hely a 46–58 mm-es mé­re­tig tu­dott a VW mo­to­rok szá­má­ra al­kal­mas vá­lasz­té­kot kí­nál­ni, meg­fi­zet­he­tő áron. Az ered­mény egy ult­ra-ér­zé­keny kar­ak­te­risz­ti­ka, amely már – a szá­mí­tó­gép­pel ter­ve­zett és mó­do­sí­tott ven­tu­ri-k ré­vén – a le­he­tő leg­ala­cso­nyabb szí­vó­cső dep­resszi­ó­nál mű­kö­dik, te­hát ez már ala­csony for­du­lat­ról le­he­tő­vé te­szi, hogy a mo­tor ma­xi­má­lis nyo­ma­té­ká­hoz kö­ze­li ér­ték ren­del­ke­zés­re áll­jon.

A „Bad Boy”-t, az 58 mm-est a 48-as IDA We­ber szí­vó­csö­ve­i­re le­het fel­sze­rel­ni, és kom­po­nen­se­it te­kint­ve is fő­leg We­ber al­kat­ré­sze­ket tar­tal­maz, mint pél­dá­ul a fő és gyor­sí­tó­fú­vó­kák, ke­ve­rő­szá­rak, gyor­sí­tó­memb­rán. A pil­lan­gó­ten­ge­lyek edzett szer­szám­acél­ból ké­szül­nek, és olyan tö­mí­tett ki­vi­te­lű ap­ró go­lyós­csa­pá­gyak­kal, ame­lyek meg­gá­tol­ják a ben­zin­szi­vár­gást a ten­gely­vé­ge­ken. (A szi­vár­gás ál­ta­lá­nos We­ber tí­pus­tü­net, il­let­ve egé­szen ed­dig az volt)

Berg hengerfej

A pil­lan­gó szel­epek réz-öt­vö­zet­ből ké­szül­tek, de itt utó­la­gos fi­nom­meg­mun­ká­lás­sal. És ugya­núgy, ahogy a 48 mm-es We­ber, az 58-as Berg kar­bu­rá­tor is mű­köd­tet­he­tő mind a köz­pon­ti csuk­lós, mind az iker-ka­ros ru­da­zat­tal. En­nek az 58 mm-es „Bad Boy”-al sze­relt Berg mo­tor­nak a tel­je­sít­mé­nye a Dyno-teszt alap­ján 8500-as for­du­la­ton 315 LE volt.

Berg hengerfej

Per­sze, ah­hoz hogy egy ver­seny­mo­tor ez­zel az 58 mm-es kar­bi­val va­ló­ban na­gyobb tel­je­sít­ményt ad­jon le, még né­hány do­log szük­sé­ges, pél­dá­ul mi­ni­mum 48 mm-es szí­vó, és 39 mm-es ki­pu­fo­gó szel­epek, hogy ele­gen­dő ben­zin-le­ve­gő ke­ve­rék ára­mol­has­son a hen­ger­fe­je­ken ke­resz­tül a mo­tor­ba.

 

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .