Egyszerű hibakód olvasó

Íme egy olyan egy­sze­rű hi­ba­kód ki­ol­va­sá­si mód­szer, mely a Golf 2 „RP” mo­to­rok hi­bá­i­nak fe­l­tá­­rá­sá­nál nyújt­hat­ se­gít­sé­get.

Íme egy olyan egy­sze­rű hi­ba­kód ki­ol­va­sá­si mód­szer, mely a Golf 2 „RP” mo­to­rok hi­bá­i­nak fe­l­tá­­rá­sá­nál nyújt­hat­ se­gít­sé­get. Eze­ket a 90 ló­erős erő­for­rá­so­kat Mo­no-Jet­ro­nic ve­zér­lő­egy­ség­gel lát­ták el. Ez az elekt­ro­ni­ka fel­is­me­ri a rend­szer­ben fel­lé­pő olyan jel­le­gű hi­bá­kat, mint pél­dá­ul az ér­zé­ke­lők va­la­me­lyi­ké­nek meg­hi­bá­so­dá­sa, vagy a csat­la­ko­zók bi­zony­ta­lan érint­ke­zé­sé­ből ere­dő kon­takt­hi­bák. Eze­ket már az el­ső elő­for­du­lá­suk­kor hi­ba­tá­ro­ló­ban rög­zí­ti, egy­ide­jű­leg a mű­szer­fa­lon ki­gyul­la­dó lám­pa jel­zi, hogy a tá­ro­ló rend­el­len­es­sé­get re­giszt­rált. Ez a sár­ga szí­nű vissza­jel­ző csak az 1988. március–1989. július kö­zött ké­szült mo­del­le­ken ta­lál­ha­tó meg. Ha a hi­ba csak egy­szer for­dult elő – pl. kon­takt­hi­ba – azt ugya­núgy rög­zí­ti a ve­zér­lő­egy­ség, mint a fo­lya­ma­to­san fenn­ál­ló prob­lé­mát – pl. egy szen­zor tönk­re­me­ne­te­le.

 

Golf 2 GTI Monojetronic befecskendező rendszer

A tá­rolt ada­tok le­hí­vá­sa a kö­vet­ke­ző fel­té­te­lek­kel le­het­sé­ges: meg­fe­le­lő ak­ku­fe­szült­ség, hi­bát­lan biz­to­sí­té­kok (kü­lö­nös te­kin­tet­tel a 17-es szá­mú biz­to­sí­ték­ra), továbbá a mo­tor test­csat­la­ko­zá­sai és azok érint­ke­zé­si pon­jai is hi­bát­la­nok le­gye­nek. Ha a mű­szer­fa­lon nincs hi­ba­lám­pa, ak­kor szük­sé­ges még egy LED-es el­le­nőr­ző, en­nek hi­á­nyá­ban ma­gunk is egy­sze­rű­en ké­szít­he­tünk ilyet.

Fi­gye­lem! Mi­vel a di­ag­nosz­ti­kai ki­me­net csak ala­csony ára­mú ter­he­lést vi­sel el, az el­len­őr­zést ne vé­gez­zük iz­zó­lám­pás vizs­gá­ló­ké­szü­lék­kel, vagy iz­zó­lám­pá­val, mert azok kárt te­het­nek a ki­me­net­ben!

A Led-es el­le­nőr­ző el­ké­szí­té­sé­hez 1db LED-re, 1 db kö­rül­be­lül 1–1,2 ki­lo-oh­mos el­le­nál­lás­ra, 1db pi­ros és 2 db fe­ke­te szí­nű, kb. 0,5 mé­ter szi­ge­telt réz­ve­ze­ték­re lesz szük­sé­günk. Az el­le­nál­lás egyik vé­gét a pi­ros ve­ze­ték­hez, a má­sik vé­gét a LED hosszabb lá­bá­hoz for­raszt­juk, a LED rö­vi­debb ki­ve­ze­té­sé­hez for­raszt­juk a fe­ke­te ve­ze­té­ket. (1. áb­ra.) Ma­radt még egy fe­ke­te szí­nű ve­ze­té­künk, ezt fog­juk tes­te­lés­re hasz­nál­ni.
A sár­ga szí­nű di­ag­nosz­ti­kai csat­la­ko­zó a mo­tor­tér­ben, a gyúj­tó­te­kercs­hez kö­zel he­lyez­ke­dik el. Ez köz­vet­le­nül a Mo­no-Jet­ro­nic ve­zér­lő­egy­ség­hez csat­la­ko­zik.

Két­fé­le vizs­gá­la­ti mód­szer sze­rint jár­ha­tunk el. Az el­ső eset, ami­kor a mű­szer­fa­lon meg­ta­lál­ha­tó a sár­ga hi­ba­lám­pa. A gyúj­tás le­gyen ki­kap­csolt ál­la­pot­ban. Kap­csol­juk a fe­ke­te ve­ze­ték egyik vé­gét a mo­tor­tér­ben a sár­ga szi­nű di­ag­nosz­ti­kai csat­la­ko­zó­hoz, a má­sik vé­gét hagy­juk sza­ba­don, ügyel­ve ar­ra, hogy sem­mi­hez ne ér­jen! A mo­tort in­dít­suk be, és hagy­juk üres­já­rat­ban. A hi­ba­tá­ro­ló le­hí­vá­sa köz­ben nem sza­bad gázt ad­ni, mert ezál­tal a vil­lo­gó kód ki­al­szik!

Fi­gye­lem! Ha a mo­tor nem in­dul be – pl. a be­fecs­ken­de­ző ­be­ren­de­zés hi­bá­já­ból –, ak­kor az önin­dí­tót kb. 6 má­sod­per­cig mű­köd­tes­sük, a gyúj­tást ez­után ne kap­csol­juk le. A di­ag­nosz­ti­kai csat­la­ko­zó­hoz kap­csolt fe­ke­te vizs­gá­ló­ve­ze­ték sza­bad vé­gét leg­alább 5 má­sod­perc­re tes­tel­jük, ez­után tá­vo­lít­suk el a test­ről. A mű­szer­fa­lon a hi­ba­jel­ző­lám­pá­nak most vil­log­ni kell. A vil­lo­gó je­le­ket szá­mol­juk meg és je­gyez­zük fel. Se­gít­sé­gük­kel le­ol­vas­ha­tók a hi­bák. Mind­egyik kód négy vil­lo­gó jel­cso­port­ból áll, egyen­ként ma­xi­mum négy jel­ből. A vil­lo­gó cso­por­tok kö­zött 2,5 má­sod­perc szü­net te­lik el.

 

2-3-4-2 hibakód

 

Az áb­rán be­mu­ta­tott pél­da a 2- 3- 4- 2 hi­ba­kó­dot il­luszt­rál­ja. A vil­lo­gó kód ad­dig is­mét­lő­dik, amíg a gyúj­tást ki nem kap­csol­juk. Ha a vil­lo­gó kód 4- 4- 4- 4-et mu­tat, már nincs hi­ba tá­rol­va, az el­len­őr­zés be­fe­je­ző­dött. Ha egy kód je­le­nik meg, a gyúj­tást kap­csol­juk ki, a hi­bát a táb­lá­zat alap­ján ke­res­sük meg, és há­rít­suk el.

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .