Egyszerű hibakód olvasó

 

A má­sik eset, ami­kor a mű­szer­fal­ra nem he­lyez­tek el hi­ba­lám­pát. A gyúj­tás le­gyen ki­kap­csolt ál­la­pot­ban. Kap­csol­juk a fe­ke­te ve­ze­ték egyik vé­gét a mo­tor­tér­ben lé­vő sár­ga szí­nű di­ag­nosz­ti­kai csat­la­ko­zó­hoz, a má­sik vé­gét hagy­juk sza­ba­don, ügyel­ve ar­ra, hogy sem­mi­hez se ér­jen hoz­zá!

Az el­ké­szí­tett LED-es vizs­gá­ló­lám­pa fe­ke­te ve­ze­té­két kös­sük szin­tén a sár­ga di­ag­nosz­ti­kai ki­me­net­re. A pi­ros ve­ze­té­ket csat­la­koz­tas­suk az ak­ku po­zi­tív sa­ru­já­hoz. Ezt kö­ve­tő­en in­dít­suk a mo­tort és hagy­juk alap­já­ra­ton. Gázt ne ad­junk! Fi­gye­lem! Ha a mo­tor nem in­dul be, ak­kor az önin­dí­tót kb. 6 má­sod­per­cig mű­köd­tes­sük, ez­után a gyúj­tást ne kap­csol­juk le. A di­ag­nosz­ti­kai ki­ve­ze­tés­hez csat­la­koz­ta­tott fe­ke­te ve­ze­ték sza­bad vé­gét leg­alább 5 má­sod­per­cig tes­tel­jük, ez­után tá­vo­lít­suk el a test­ről. A LED-nek most vil­log­ni kell.

A vil­lo­gó je­lek ter­mé­sze­te, le­ol­va­sá­sa meg­egye­zik az el­ső eset­ben le­ír­tak­kal.
Az egy­ség ké­pes több hi­bát is tá­rol­ni, le­he­tő­ség van eze­ket sor­ban egy­más után ki­ol­vas­ni. Ha a fent le­ír­tak alap­ján egy hi­bát ki­ol­vas­tunk, fel­je­gyez­tünk, az­után új­ból leg­alább 5 má­sod­per­cig tes­tel­jük a sár­ga di­ag­nosz­ti­kai ki­me­ne­tet, a rend­szer le­vil­log­ja a kö­vet­ke­ző tá­rolt hi­bát is – ha van. A vizs­gá­la­tot ad­dig is­mé­tel­het­jük, amíg meg nem je­le­nik a 4- 4- 4- 4- (nincs hi­ba tá­rol­va) – vagy a 0- 0- 0- 0- (hi­ba­ki­jel­zés vé­ge) – kód. Az utób­bi eset­ben hosszú 2,5 má­sod­per­ces a vil­lo­gás.

Ha a hi­bát el­há­rí­tot­tuk, cél­sze­rű a tá­ro­lót tö­röl­ni, így a jö­vő­ben be­kö­vet­ke­ző est­le­ges rend­el­len­es­ség könnyeb­ben be­ha­tá­rol­ha­tó. En­nek me­ne­te a kö­vet­ke­ző: a gyúj­tás le­gyen ki­kap­csolt ál­la­pot­ban, a fe­ke­te vizs­gá­ló­ve­ze­ték egyik vé­gét csat­la­koz­tas­suk a mo­tor­tér­ben a sár­ga di­ag­nosz­ti­kai stec­ker­hez, a má­sik vé­gét tes­tel­jük. Kap­csol­juk be a gyúj­tást, leg­alább 5 má­sod­perc múl­va a tes­te­lést szün­tes­sük meg. Ez­zel a hi­ba­tá­ro­lót tö­rül­tük. Vé­gül hív­juk le új­ra a hi­ba­tá­ro­lót. Ha már több hi­bát nem mu­tat, te­gyünk rö­vid, leg­alább 1 per­ces pró­ba­u­tat, majd el­len­őriz­zük új­ra a tá­ro­lót.

Ha va­la­me­lyik ja­ví­tás so­rán leg­alább 30 má­sod­perc­re meg­szün­tet­jük az ak­ku­fe­szült­sé­get, vagy le­húz­zuk a ve­zér­lő­egy­ség csat­la­ko­zó­ját, a hi­ba­kó­dok, va­la­mint a di­na­mi­kus lamb­da sza­bá­lyo­zá­si ér­té­kek ki­tör­lőd­nek a rend­szer­ből! Ezért ha a hi­bát hely­re­ál­lí­tot­tuk, te­gyünk pró­ba­u­tat, hogy a ve­zér­lő­egy­ség a di­na­mi­kus alap­ér­té­ke­ket új­ra rög­zí­te­ni tud­ja!

 

A ki­ol­va­sott hi­ba­kó­dok je­len­té­se:

KÓD
 HIBAFORRÁS  LEHETSÉGES OKOK
 1111  Ve­zér­lő­egy­ség  Ve­zér­lő­egy­ség
 1232  Alap­já­ra­ti sza­bá­lyo­zó  Ká­bel­kö­teg, sok­pó­lu­sú csat­la­ko­zó, alap­já­rat sza­bá­lyo­zó
 2121  Foj­tó­sze­lep-kap­cso­ló, -po­ten­ci­o­mé­ter gáz­bow­den be­ál­lí­tá­sa, foj­tó­sze­lep­kap­cso­ló be­ál­lí­tá­sa, ká­bel, foj­tó­sze­lep kap­cso­ló, gyúj­tá­s­e­losz­tó vá­ku­um­do­bo­za, foj­tó­sze­lep po­ten­ci­ó­mé­te­re
 2122  Nincs for­du­lat­szám­jel  Ká­bel, Hall-jel­adó, gyúj­tó­mo­dul
 2212  Foj­tó­sze­lep pot­mé­ter  Ká­bel, foj­tó­sze­lep pot­mé­ter
 2312  Hű­tő­fo­lya­dék hő­fok­adó­ja  Ká­bel, hő­fok­szen­zor
 2322  A be­szí­vott le­ve­gő hő­mér­sék­le­ta­dó­ja  Ká­bel, hő­fok­adó
 2341*  A lamb­da sza­bá­lyo­zás nem mű­kö­dik  Szí­vó- vagy ki­pu­fo­gó­ol­da­li tö­mí­tet­len­ség, túl ala­csony a sű­rí­tés, hi­bás a gyúj­tás­rend­szer, üzem­anyag­nyo­más / – pum­pa, be­fecs­ken­de­ző­sze­lep, lam­da­szon­da
 2342  Lambda szonda  Lamb­da szon­da, ká­bel
 2343*  Keverékképzés  Rossz lamb­da sza­bá­lyo­zás, szí­vó- vagy ki­pu­fo­gó­ol­da­li tö­mí­tet­len­ség, túl ala­csony sű­rí­tés, hi­bás gyúj­tás­rend­szer, üzem­anyag­nyo­más v. -pum­pa, be­fecs­ken­de­ző­sze­lep
 4431  = 1232  Nincs tárolt hiba

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .