Sose válts vissza!

Az 1960-as évek­ben a Bo­ga­rak a ra­li fu­ta­mok nép­sze­rű részt­ve­vői vol­tak szer­te Eu­ró­pá­ban, de ál­ta­lá­ban nem az él­boly­ban vé­gez­tek.

A si­ke­re­ket a Skan­di­ná­vi­á­ból szár­ma­zó ver­seny­zők ér­ték el ha­ma­rabb, mi­vel ők hasz­nál­ták el­őször az 1500-as, majd az 1600-as Fast­back tí­pu­so­kat. Az olyan pi­ló­ták, mint Björn Wal­de­gard vagy Harry Kallst­röm ala­po­san meg­ta­nul­ták az au­tó ver­seny­sze­rű ke­ze­lé­sét, és el­ér­ke­zett az az idő, mi­kor a he­lyi fu­ta­mo­kon már győ­ze­del­mes­ked­ni is tud­tak.

A 70-es évek ele­jén új­bó­l fe­lé­lesz­tették a Bo­ga­ras ralizás iránti érdeklődést. Ez tu­laj­don­kép­pen egyet­len em­ber­nek kö­szön­he­tő, Ger­hard Stras­ser-nek, a salz­bur­gi Pors­che-snak. 1969-ben és 70-ben a Pors­che 908-as és 917-es tí­pu­sá­val ver­seny­zett, majd mi­kor a gyár ver­seny pro­ject­je vé­get ért, sa­ját, ön­erő­ből lét­re­ho­zott tíz fős csa­pa­tá­val foly­tat­ta a ver­seny­zést, és ki­zá­ró­lag a Bo­ga­rak fej­lesz­té­sé­vel fog­lal­koz­ott. A 1302 S – me­lyet ké­sőbb le­vál­tott az ívelt szél­vé­dő­s 1303-as – már a spe­ci­á­lis al­kat­ré­szek te­kin­té­lyes mennyi­sé­gé­vel let­t ho­mo­lo­gi­zál­va.

A Porsche Salzburgban készült VW 1302 raliautó

A salz­bur­gi Pors­che gyár­ban na­gyon meg­bíz­ha­tó ra­li au­tók ké­szül­tek, me­lyek az ak­ko­ri Grup­pe 2-es ka­te­gó­ri­á­nak fe­lel­tek meg. Ez azt je­len­ti, hogy szá­raz olaj­tek­nős ke­nés­sel ren­del­kez­tek, az 5 se­bes­sé­ges vál­tót a Pors­che 914-től kap­ták, csa­kúgy, mint a 128 LE-s 1.6 li­te­res mo­tort. A leggyen­gébb lánc­szem vi­szont min­dig is a hát­só fék volt. A ho­mo­lo­gi­zá­ció mi­att csak dob­fé­ke­ket hasz­nál­hat­tak eh­hez a far­ne­héz au­tó­hoz, ami szin­te ál­lan­dó alul­kor­mány­zott­sá­gi haj­la­mot ered­mé­nye­zett.

Au­tó­juk ki­vá­ló­sá­gá­nak bi­zo­nyí­tá­sá­ra az ak­ko­ri oszt­rák baj­nok­ság él­me­ző­nyé­nek né­hány top pi­ló­tá­ját hív­ták meg ven­dég­sze­rep­lés­re. Günt­her Jan­ger, Ge­org Fis­cher és Her­bert Grüns­te­idl vol­tak a csa­pat­ta­gok. Achim Warm­bold csak „köl­csön­be” jött át a BMW-től, mi­köz­ben Tony Fall és Harry Kallst­röm jó­né­hány ver­se­nyen részt vett a csa­pat szi­ne­i­ben, köz­tük a por­tu­gál és a gö­rög fu­ta­mo­kon is. A Sza­fa­ri ra­li ki­rá­lyai, Ed­gar Her­mann és Jo­gin­der Singh is Bo­ga­rak­kal nyo­mul­tak.

Né­hány év a nem­ze­ti baj­nok­ság­ban, majd né­hány tel­jes eu­ró­pai-baj­nok­ság­be­li prog­ram kö­vet­ke­zett a csa­pat szá­má­ra, míg vé­gül el­ér­ke­zett a fe­ke­te év, 1973. Por­tu­gá­li­á­ban mind a négy au­tó­juk ki­e­sett – az El­ba ra­lin Warm­bold győ­zött ugyan, de a má­sik há­rom au­tó is­mét ki­e­sett – az Ak­ro­po­lisz ra­lin Fis­cher az ötö­dik hely­re fu­tott be, majd az ezt kö­ve­tő oszt­rák fu­ta­mon Fall már csak a ti­ze­dik he­lyig ju­tott.

1974-ben két au­tót küld­tek az ele­fánt­csont-par­ti ver­seny­re, de mind­ket­tő ki­e­sett. Ezek után saj­nos a VW né­met­or­szá­gi anya­gyá­ra már nem lá­tott fan­tá­zi­át a Bo­ga­rak ver­seny­zé­sé­ben és nem adott több tá­mo­ga­tást a csa­pat­nak. A ben­zin hi­ány és a VW Golf kö­zel­gő meg­szü­le­té­se meg­pe­csé­tel­te a Bo­ga­rak sor­sát. Tel­je­sen el­tűn­tek a ver­senys­por­tok­ból.
Tony Fall így em­lék­szik vissza a Bo­ga­ras ver­seny­évek­re:

– Úgy ér­zem jó­né­hány em­ber­nek ma­ra­dan­dó em­lé­ket sze­rez­tem. A Dat­sunnal is ren­ge­teg nem­zet­kö­zi fu­ta­mon rajt­hoz áll­tunk – Sza­fa­rik, Mon­ték, RAC-k –, ki­pró­bál­va szin­te az összes ta­laj­faj­tát, és még­is a Bo­gár­ral foly­tat­tam, mi­vel ez egy cso­dá­la­tos au­tó. Erő ugyan nem sok van ben­ne – ta­lán, ha 100 LE le­jön a jobb pél­dá­nyok­ról (nyomaték viszont annál inkább) –, de mi­kor meg­in­dulsz le­fe­lé egy lej­tőn, már nincs sem­mi prob­lé­ma. Úgy ér­tem, le­fe­lé már ret­ten­tő gyor­san le­het ve­le ha­lad­ni. Ez­zel az au­tó­val so­sem sza­bad vissza vál­ta­ni, csak­is min­dig föl­fe­lé. Az egyik év­ben az Ak­ro­po­lisz ra­lin az ab­szo­lút má­so­dik he­lyen áll­tunk, mi­kor is­mét a he­gyi sza­ka­szok kö­vet­kez­tek. Már egye­dül csak Je­an-Pi­er­re Ni­co­las állt előt­tünk, amikor a mo­to­runk egyszer­csak fel­rob­bant. Ezt gyak­ran csi­nál­ta. Én is he­gyi me­nő­nek szá­mí­tot­tam, de eb­ben a hely­zet­ben a hely­be­li fi­úk­kal már nem tud­tam fel­ven­ni a ver­senyt, így a jó he­lye­zé­se­ket ők vit­ték el.

Az oszt­rák baj­nok­ság­ban is na­gyon me­re­dek he­gyek­re kell fel­mász­ni – csa­kúgy, mint az Ak­ro­po­li­szon – és bár a mo­to­runk ott sem elég erős, a hát­rányt ren­ge­te­g le­fe­lé gu­ru­lás­sal le­het el­len­sú­lyoz­ni. Per­sze a le­fe­lé hal­adás előtt fel kell jut­ni, de ez nem okoz ne­héz­sé­get, ha nem vál­tok vissza. Ek­kor las­sacs­kán gyor­sul­va fel­ván­szor­gunk, majd le­fe­lé ro­bog­va sem vál­tok vissza, csak­is fel­fe­lé, ha ezt va­la­ki be me­ri vál­lal­ni, győz­het is. Két sze­zont ver­se­nyez­tem „Her­bie”-vel, és te­kint­ve, hogy a VW egy kis csa­pat volt, min­dez hi­he­tet­len teljesítménynek tű­nik.

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .