Trónkövetelő

ImageEgy­re fo­ko­zó­dik a Su­per 1600-as ka­te­gó­ria sze­re­pe, a ve­ze­tő au­tó­gyá­rak sor­ra mu­tat­ják be 1.6-os üd­vös­ké­i­ket.

A WRC rally­gé­pek bi­zony­ta­lan hely­ze­te mi­att egy­re fo­ko­zó­dik a Su­per 1600-as ka­te­gó­ria sze­re­pe, sor­ra mu­tat­ják be a ve­ze­tő au­tó­gyá­rak 1.6-os üd­vös­ké­i­ket. Két­ség­te­len, hogy ed­dig a PSA kon­szern gé­pei vit­ték a prí­met, de úgy néz ki, a töb­bi­ek is a fe­jük­höz kap­tak vég­re (lásd Opel Cor­sa, Volks­wa­gen Po­lo).

 

 

A kis­ki­rály Pe­u­ge­ot 206 Su­per 1600-ot, és a Cit­ro­en Sa­xo-t re­mél­jük mi­nél előbb meg­szo­ron­gat­ja a kis Po­lo. Azért mon­dom, hogy mi­nél előbb, mert mint tud­juk min­den új tí­pus­nak van­nak gyer­mek­be­teg­sé­gei, me­lyek va­ló­szí­nű­leg csak ver­seny­kö­rül­mé­nyek kö­zött jön­nek elő, gon­dol­junk csak a Sko­da és a Se­at küsz­kö­dé­se­i­re. A tesz­te­lé­sek már 2002. jú­li­u­sá­ban meg­kez­dőd­tek, per­sze Jut­ta Klein­sch­midt akt­ív köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, má­ra pe­dig szá­mos tét­ver­se­nyen túl van a Su­per Po­lo. A legutóbbi Monte Carlo Ralin például a finn Kosti Katajamäki (Leh­to­nen Motorsport) vezérletével a második helyezést érte el kategóriájában (Junior WRC).

 

 

de­je te­hát kö­ze­lebb­ről is szem­ügy­re ven­ni a ma­si­nát. Az alap Po­lo új for­má­já­ról erő­sen me­gosz­la­nak a vé­le­mé­nyek, van aki el­ol­vad az el­ső Mer­ci lám­pák lát­tán, és van aki a fél ele­jét le­bon­ta­ná, annyi­ra el­szúrt­nak ér­zi a de­sign-t. Azt azon­ban le­szö­gez­het­jük a gyá­ri fo­tó­kat né­ze­get­ve, hogy ször­nyen dö­gös lett a meg­va­dí­tott vál­to­zat. Így me­tál­ké­ken még az ut­cán is be­tér­de­lést okoz­na, nem cso­dál­ko­zom, hogy a tu­ning­cé­gek rá­re­pül­tek a té­má­ra. A szin­te kö­te­le­ző szé­le­sí­té­sek­nek és a mély­re hú­zott el­ső lök­há­rí­tó­nak kö­szön­he­tő­en csak­nem va­sal­ja az asz­fal­tot az au­tó, a meg­nö­ve­ke­dett lég­szom­jat és for­ron­gást ha­tal­mas be­öm­lők csil­la­pít­ják. A mé­reg­zsák fa­rát szo­lid lég­te­re­lő szo­rít­ja az út­hoz.

 

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .