Érzékek birodalma

ImageAz fix, hogy Ma­gyar­or­szá­gon min­den autóverseny-rajongó is­me­ri a Bovi Mo­tor­sport jel­leg­ze­tes sár­ga szín­ben pom­pá­zó Pors­ché­it.

Az fix, hogy Ma­gyar­or­szá­gon min­den autóverseny-rajongó is­me­ri a Bovi Mo­tor­sport jel­leg­ze­tes sár­ga szín­ben pom­pá­zó Pors­ché­it. A csa­pat olyannyi­ra kinőtte ma­gát, hogy nem­csak ide­ha­za, ha­nem a For­ma 1 előfu­ta­ma­ként is is­mert Pors­che Szu­per­ku­pa so­ro­zat­ban is be­mu­tat­ko­zott. Még egy do­­log biz­tos. Ez a gép so­kak­ban irigy­sé­get in­du­kált, hi­szen a mint­egy 31 mil­li­ós né­zett­sé­gű őrült szá­gul­dás so­rán Rácz Ist­ván jó né­hány volt F1-es teszt­pi­ló­ta és in­di­ca­ros or­ra alá is bor­sot tört.

 

A BO­VI Mo­tor­sport­nak je­len­leg öt au­tó­ja van és le­ge­red­mé­nye­sebb ver­senyzõjük Rácz Ist­ván va­la­mint ma­ga a „nagyfõnök” Bó­dis Kál­mán. Pis­ti ha­mar be­bi­zo­nyí­tot­ta, hogy Ma­gyar­or­szá­gon nincs ná­la gyor­sabb pi­ló­ta és a 2002-es Pors­che Mi­che­lin Su­per Cup ver­seny­so­ro­zat­ban kül­föl­dön is me­g­is­mer­tet­te ne­vét. Mi kell ah­hoz, hogy ilyen gyor­san és ilyen ma­gas­la­tok­ba tör­jön az em­ber? Né­mi sze­ren­cse, de fõleg nagy­be­tűs TE­HET­SÉG, hi­szen ez az ér­zé­kek bi­ro­dal­ma. A GT3 ugyan­is „Ne­he­zen ve­zet­hetõ és elég alat­to­mos au­tó. Aki nem is­me­ri könnyen el­es­het ve­le” – mond­ja Pis­ti. Azért Pis­ti és nem Ist­ván, mert aki szem­élye­sen nem is­me­ri az bi­zo­nyá­ra meg­lepődne, ha ta­lál­koz­na ve­le. Annyi­ra fi­a­ta­los, hogy ami­kor egy nagy do­boz fény­kép­pel a hó­na alatt be­lé­pett az in­ter­jú­ra ki­vá­lasz­tott ét­te­rem­be, hirtelen egy fiatal go­kart­ver­senyzõre em­lé­kez­te­tett.

 

 

Ap­ro­pó go­kart. Ter­mé­sze­te­sen ez volt a ki­in­du­ló­pont. A Kes­jár Já­nos Go­kar­tis­ko­lá­ban töl­tött egy hét után, a zá­ró­ver­se­nyen min­den­kit el­vert. Ek­kor „már” ki­lenc éves volt. Meg­lett kor nem? Kö­vet­kezõ fon­to­sabb ál­lo­más­ként a Tor­má­si csa­pa­tot le­het em­lí­te­ni, ahol Opel Lo­tus­ban ült és rögtön az elsők között végzett a '97-es cseh­or­szá­gi For­ma Ford 1600 ku­pában.
Egy évvel késõbb ugyan­ez­zel az au­tó­val (200 LE) edzett a Pan­no­nia Rin­gen, és el­kez­dett ül­döz­ni egy For­ma 3000-es (400 LE-s) au­tót, me­lyet Bó­dis Kál­mán ve­ze­tett. Csak ak­kor de­rült ki, hogy ki-ki­cso­da, ami­ko­ri le­ál­lí­tot­ták a gé­pe­ket és Kál­mán oda­ment gra­tu­lál­ni ver­seny­tár­sá­nak. Nem telt el sok idõ, tény­le­ge­sen a ver­seny­tár­sa lett, hi­szen 2001 ele­jé­re Pis­ti be­ül­he­tett a BO­VI 993-as Pors­ché­já­ba. Már első al­ka­lom­mal na­gyon jó­kat au­tó­zott és ami a lé­nyeg, nem tör­te össze. Ál­ta­lá­nos ta­pasz­ta­lat ugyan­is, hogy aki ki­pró­bál­ja a Pors­chét, az rög­tön az ele­jén el­esik ve­le, és utá­na va­la­hogy nincs ked­ve töb­bet pró­bál­koz­ni. Va­jon mi­ért…?

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .