Érzékek birodalma

 

 

Mi­re az au­tó és ve­ze­tő­je kel­lő­en össze­is­mer­ke­dett, el­ér­ke­zett a ver­se­nyidõszak. A hat ver­senybõl (12 fu­tam­ból) ál­ló 2002-es Ma­gyar Gyor­sa­sá­gi Au­tós­baj­nok­sá­gon ab­szo­lút és ka­te­gó­ria-gyõztes­ként (H-F-2002+) je­gyez­te ma­gát. Óri­á­si ered­mény­nek szá­mít, hogy a BO­VI – Ma­gyar­or­szá­gon egye­dü­lál­ló mó­don – be­ke­rült a Pors­che Mi­che­lin Su­per Cup so­ro­zat­ba. Erről a ku­pa­so­ro­zat­ról azt kell tud­ni, hogy 11 ver­senybõl áll és a Forma 1 fu­ta­mok elõtt zaj­lik. Az au­tó­kat a Pors­che Mo­tor­sport ki­mon­dot­tan er­re a cél­ra gyárt­ja le, szám sze­rint 26 da­ra­bot, me­lye­ken sem­mi­fé­le vál­toz­ta­tást nem le­het esz­kö­zöl­ni. Az az el­vük, hogy azo­nos adott­sá­gú gé­pek­kel ver­se­nyez­ve, tény­leg a tu­dás győze­del­mes­ked­jen és ne a kü­lön­bözõ tech­ni­kai trük­kök. Ami az anya­gi­a­kat il­le­ti, egy au­tó tel­jes ver­seny­költ­ség­gel 300 ezer eu­ró­ba ke­rül. A 26 in­du­ló mind­össze 7 csa­pat­ból áll össze. Ebbõl egy fran­cia, egy hol­land és egy ma­gyar, a töb­bi né­met… Ezen a szin­ten nem le­het spó­rol­ni, igaz a BO­VI a fen­ti összegbõl két au­tót üze­mel­tet, de a ver­se­nye­ken a Pors­che Mo­tor­sport szol­gál­ta­tá­sa­it kell igény­be ven­ni. Egy hét­vé­ge öt-hat­szá­ze­zer fo­rint­ba ke­rül 10 em­ber­rel szá­mol­va. Süt­het­né­nek ugyan sza­lon­nát is a PM kony­há­ját mellõzve, de ezt az össze­get ak­kor is ki kell fi­zet­ni.

 

 

Ami pe­dig a fo­gyasz­tást il­le­ti, egy ver­seny (70 km/vagy fél óra) alatt 50 li­ter­rel könnyeb­bül meg az au­tó. Per­sze a 3,6 literes, 380 ló­erõs, for­du­lat­szám­ra szom­ja­zó mo­tor ese­té­ben ez nem cso­da. Fõleg ha azt is fi­gye­lem­be vesszük, hogy át­lag 160–170-et men­nek és a gyor­sabb sza­ka­szo­kon a 260-at is el­érik.
A 2002-es sze­zon Imo­lá­ban kezdõdött. Pis­ti a ha­to­dik leg­jobb idõt au­tóz­ta, ami­kor pe­ché­re – bal­eset mi­att – be­jött a Sa­fety Car és is­mét össze­állt a mezõny. Tak­ti­ká­ja a kö­vet­kező volt: meg­vár­ja még ki­megy a fel­ve­ze­tő au­tó és rob­bant. Hát itt ez nem jött össze, mert a töb­bi­ek már jó­val előbb elin­dí­tot­ták ma­gu­kat, de így is övé lett a 7. hely. Bar­ce­lo­na már nem ho­zott ha­son­ló si­kert.
A hosszú egye­nes­ben (ahol min­den­ki tud­ja, hogy mi­kor kell el­kez­de­ni a fé­ke­zést) egy fran­cia srác 15 mé­ter­rel elõbb in­dí­tot­ta el jobb lá­bát, így a 1,5 mé­ter­re mö­göt­te ha­la­dó ma­gyar már nem te­he­tett sem­mit és össze­akad­tak.
Ez még nem lett vol­na olyan sú­lyos, de utá­na jött a gu­mi­fal, majd a be­ton­fal és a to­tal­kár mi­att – bok­szut­ca he­lyett –, kis hí­ján fran­cia-ma­gyar bu­nyó a ring­ben.

 

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .