Más szelek fújnak

ImageA Scirocco modell­történetet második részét kissé szögletesebb vonalakkal vetették papírra.

A Scirocco modell­történetet második szériájának krónikája kissé szögletesebb, kissé egyenesebb vonalakkal íródott. Mindez azt jelzi, hogy a 80-as évek elején véglegesen betört az új hullám a Volkswagenhez is.

Bár az első Sci­roc­co még nép­sze­rű­sé­ge csú­csán volt, már 1976-ban ter­vez­get­ték a „jog­utó­dot”, az 53b tí­pus­jel­zé­sű sport­ku­pét, amely vé­gül 1981-ben vál­tot­ta előd­jét. (Össze­ha­son­lí­tá­sul a Golf II csak ’83 au­gusz­tu­sá­ban je­lent meg.) Az új au­tó ter­ve­zé­sé­nél két fő szem­pont sze­rint dol­goz­tak a mér­nö­kök: ki­sebb lég­el­le­nál­lás és na­gyobb bel­tér, cso­mag­tér ki­a­la­kí­tá­sa. Az Ital­De­sign és Gi­u­gi­a­ro, az I-es meg­al­ko­tó­ja ugyan va­la­me­lyest tel­je­sí­tet­te eze­ket a kö­ve­tel­mé­nye­ket (EA491 pro­to­tí­pus), de az ered­mény nem ara­tott nagy si­kert (Lásd ké­pün­kön: na­gyon ha­son­lít az I-es­re, vi­szont sok­kal csú­nyább).

Így a ket­tes el­vesz­tet­te ola­szos göm­bö­lyű­sé­gét és for­má­ját és a né­met szög­le­tes­ség lé­pett he­lyé­be, amely ak­ko­ri­ban amúgy is „tren­di” volt (ké­sőbb Jet­ta II, Golf II stb). A Kar­mann mű­vek és Schä­fer úr meg­al­kot­ták a Sci­roc­co Mk2-t, amely (a Gi­u­gi­a­ro fé­le pro­to­tí­pus­sal el­len­tét­ben) szél­csa­tor­na kí­sér­le­tek ered­mé­nye volt, ev­vel so­ká­ig büsz­kél­ked­tek a ka­ta­ló­gu­sok­ban. A pad­ló­le­mez nem igen vál­to­zott, de a ka­rosszé­ria igen: 0,42-ről 0,38-ra si­ke­rült le­csök­ken­te­ni a lég­el­le­nál­lá­si együtt­ha­tót. Ki­csit ro­busz­tu­sabb lett az au­tó jel­le­ge, ugyan­ak­kor meg­őriz­te a spor­tos­sá­gát – el­vég­re ezért vet­ték fő­leg a né­met fi­a­ta­lok –, sőt még a bel­ső té­ren is tud­tak nö­vel­ni.

Az Mk1-től me­gö­rö­köl­te az egy­ka­ros ab­lak­tör­lő me­cha­ni­kát egé­szen 1984-ig, on­nan­tól kezd­ve vissza­áll­tak a két­ka­ros meg­ol­dás­ra (amely ugyan prak­ti­ku­sabb, de még­se olyan me­nő). Szin­tén 1984-ig ke­rült fel a hát­só ab­lak­ra a nagy SCI­ROC­CO fe­li­rat (GT fel­sze­relt­ség­től). Az el­ső négy ke­rek lám­pát fel­vál­tot­ta a négy kis szög­le­tes fény­for­rás. Ezek az el­ső mo­del­lé­vek­ben sze­re­pel­tek, ké­sőbb (1983-ban) meg­szűnt, pon­to­sab­ban csak az ame­ri­kai pi­ac­ra szál­lí­tot­ták, és mi eu­ró­pa­i­ak örül­het­tünk az aszim­met­ri­kus (egy nagy, egy ki­csi) Hel­la lám­pák­nak.

Az au­tók elekt­ro­mos rend­sze­rét is mó­do­sí­tot­ták 1983-ban, mi­kor a ré­gi „tor­pe­dó” biz­to­sí­té­kos biz­to­sí­ték­táb­lát le­cse­rél­ték a „ké­ses” tí­pu­sú­ra, 22 biz­to­sí­ték­kal. A mo­dell­kí­ná­lat­ban meg­ma­radt a Sci­roc­co L, GL, (1272ccm mo­tor­ral, a GL, GT, LS, GLS, GTL (1,5, il­let­ve 1,6 kar­bu­rá­tor) vá­lasz­ték. 1982-től a le­gen­dás GTI/GLI (1588ccm, 110 LE, EG mo­tor­kód) még iz­mo­sabb lett: 1,6-os mo­tor he­lyett 1,8-as­sal (1781cc, 112 LE, DX mo­tor­kód), ami ugyan csak két ló­erő­vel tu­dott töb­bet, de nyo­ma­té­ko­sabb volt. 1983-tól volt kap­ha­tó a GTS vál­to­zat (1.6 kar­bu­rá­to­ros, ké­sőbb 1.8 és 1.8i), nagy „GTS” lo­gó­val az ol­da­lán, ala­pá­ron szimp­la fény­szó­rók­kal, sport­ülé­sek­kel, kü­lön­le­ges kár­pit­tal.

1984-től a fel­sze­relt­sé­get te­kint­ve meg­je­lent egy újabb tí­pus GTX né­ven (1.8 kar­bu­rá­tor és 1.8i, ké­sőbb 16V is). Az el­ső GTX szé­ria Ka­mei spo­i­le­rek­kel és Zen­der hát­só szárnnyal fu­tott ki az utak­ra, de ké­sőbb a szo­li­dabb spo­i­ler szett (16V) ke­rült rá. 1986-tól a hát­só szárny alap­ján már nem kü­lön­böz­tet­het­jük meg a GTX-et a töb­bi mo­dell­től, ek­kor­tól az összes Sci­roc­co az új­faj­ta, nagy („te­le”) szár­nyat kap­ta. Lé­tez­tek kü­lön­le­ges mo­dell szé­ri­ák, ilyen volt pél­dá­ul 1985-ben a „Whi­te Cat”, amely spe­ci­á­lis kül­ső és bel­ső fe­hér dí­szí­tést ka­pott.

Egy év­vel ké­sőbb ki­ad­ták a „Tro­pic” és a „Sca­la” el­ne­ve­zé­sű tí­pu­so­kat. A tu­ning­cé­gek a ket­tes­hez is kí­nál­tak erő­nö­ve­lő cso­ma­go­kat, az 1.6 GTi-vel kö­zel egy idő­ben meg­je­lent az Oe­ttin­ger 2000E/ 16, ne­vé­hez mél­tó­an két­li­te­res 16 szel­epes mo­tor­ral, 150 LE-vel (0–100km/h: 6.9s, vég­se­bes­ség 220 km/h). Az össze­ha­son­lí­tó tesz­tek so­rán gyor­sabb­nak bi­zo­nyult, mint az Al­fa Ro­meo GTV6 (158 LE) és a Pors­che 944 (163 LE). Az árát is a tel­je­sít­mé­nyé­hez mé­re­tez­ték, ke­re­ken 20 ezer már­ká­val ke­rült töb­be, mint a szé­ria GTi, ez 43.500 már­kát je­len­tett.

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

KategóriákOT

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .