10. Hangszórók-1.

Eb­ben a rész­ben rész­le­te­seb­ben is bemutatjuk a hang­szó­ró­ szet­teket. A ta­pasz­ta­la­tok azt mu­tat­ják, hogy az em­be­rek ál­ta­lá­ban meg­pró­bál­ják a kö­zé­pu­tat vá­lasz­ta­ni, ár­ban, mi­nő­ség­ben, szol­gál­ta­tás­ban egya­ránt.

Nincs ez más­ként a hang­szó­rók­nál sem, ahol a 2-utas hang­szó­ró­ szet­tek­nél mu­tat­ko­zik leg­in­kább ez a komp­ro­misszum. De néz­zük előbb a kí­ná­la­tot: nagy­ von­alak­ban három cso­por­tot kü­lö­nít­he­tünk el. In­dí­tás­kép­pen a dup­la­kó­nu­szos hang­szó­rók áll­nak a pa­let­ta ele­jén, me­lye­ket úgy épí­te­nek fel, hogy a hang­szó­ró­ memb­rán kö­ze­pé­re sze­rel­nek egy kis töl­csért, amely a ma­gas ­han­gok le­su­gár­zá­sát hi­va­tott se­gí­te­ni.

A második cso­port­ba ke­rül­nek a ko­a­xi­á­lis hang­szó­rók, me­lyek le­het­nek 2,3,4-uta­sak. Itt a hang­szó­ró­ba in­teg­rál­va ta­lá­lunk kü­lön ma­gas, ill. kö­zép­hang­szó­ró­kat, de ezek fi­xen van­nak az alap­su­gár­zó­hoz rög­zít­ve. (Lát­tam már olyan hib­rid ko­ax hang­szó­rót is, mely­nek a kö­ze­pé­ből ki le­he­tett ven­ni a ma­gas­su­gár­zót, és kü­lön ins­tal­lál­ni. Okos meg­ol­dás!)

A 3. cso­port­ban a kü­lön­ál­ló hang­szó­ró­szet­tek je­len­nek meg 2, ill. 3-utas for­má­ban. Ezek­hez a szet­tek­hez vagy kü­lön­ál­ló, vagy IN LI­NE (ve­ze­ték­re épí­tett) hang­vál­tót ka­punk, és a hang­szó­ró­kat is ked­vünk sze­rint pa­kol­gat­hat­juk egy­más­tól jobb­ra-bal­ra (csak éssze­rű­en).

A 2-utas hang­szó­ró­szet­tek kö­ré­ben a 20-60ezer fo­rin­tos ár­ka­te­gó­ria szá­mít köz­ked­velt­nek, 16-17 cm-es mé­ret­ben. So­kan vá­sár­lás­kor nem néz­nek más té­nye­ző­ket, csak a már­ka­ne­vet, és az árat. Ez ed­dig rend­ben is van, de fi­gyel­nünk kell a be­épít­he­tő­ség­re, és a hall­ga­tan­dó ze­nei mű­fa­jon pro­du­kált hang­mi­nő­sé­gé­re, és „tel­je­sít­mé­nyé­re” a ki­vá­lasz­tott szett­nek. Pl.: egy 10 cm-es szet­től ne vár­junk bru­tá­lis mély­han­go­kat, de cse­ré­be ka­punk szép kö­zép-ma­gas rep­ro­duk­ci­ót.

A 13 cm-es hang­szó­ró már mély­hang le­adá­sá­ra is ké­pes, és na­gyon jó komp­ro­misszum a be­épít­he­tő­ség, és mi­nő­ség te­kin­te­té­ben. A 16-17 cm-es szet­tek már na­gyon jó mély­hang le­adást tesz­nek le­he­tő­vé, és sze­ren­csé­re ma­nap­ság sok au­tó ilyen hang­szó­rók fo­ga­dá­sá­ra van fel­ké­szít­ve, de a kö­zép­han­go­kon pro­du­kált mi­nő­sé­ge nem min­den eset­ben meg­fe­le­lő (az al­sóbb ár­ka­te­gó­ri­ák­ban).

A szet­tek­hez tar­to­zó ma­gas­su­gár­zó­kat mé­re­tük­nél fog­va sok­kal könnyebb ins­tal­lál­ni, mint mély­su­gár­zó tár­sa­i­kat. Ah­hoz hogy jó tér­ha­tást ér­jünk el jár­gá­nyunk ele­jé­ben, a hang­szó­ró­kat mi­nél ma­gas­ab­ban pró­bál­juk meg el­he­lyez­ni. Saj­nos az au­tók­ban a gyá­ri he­lyek az aj­tók al­só ré­szé­ben ta­lál­ha­tók (ál­ta­lá­ban), ami nem mond­ha­tó iga­zán ide­á­lis­nak, vi­szont ha van mód, és le­he­tő­ség, és még ki­csit fa­na­ti­ku­sak is va­gyunk ezen a té­ren, ak­kor pró­bál­juk meg az aj­tó­ban fel­jebb pa­kol­ni a hang­szó­rót, és a ha­tás ga­ran­tál­tan nem ma­rad el!

A na­gyobb át­mé­rő­jű hang­szó­rók­nál itt jön­nek a gon­dok, mert ne­he­zebb ve­lük ilyen át­ala­kí­tá­so­kat meg­csi­nál­ni. Eb­ben az eset­ben, ha a gyá­ri hang­szó­ró­hely­re va­gyunk ha­gyat­va, pró­bál­juk meg ki­eme­lő­ gyű­rűk­kel a hang­szó­ró dő­lésszö­gét egy ki­csit fel­fe­lé ál­lí­ta­ni, a sem­mi­től ez is töb­bet ér. Ah­hoz hogy a szín­pad­te­rünk jó le­gyen, elég a kö­zép, és a ma­gas­su­gár­zó­nak ma­gas­ab­ban len­nie az át­la­gos­nál.

Ezek a prob­lé­mák át­hi­dal­ha­tók egy 3-utas szet­tel, mely­nek mély­su­gár­zó­ját nyu­god­tan rak­hat­juk a gyá­ri hsz. hely­re, kö­zép-, és ma­gas­su­gár­zó­ja pe­dig a kis mé­re­tek mi­att már könnyeb­ben be­bar­ká­csol­ha­tó az aj­tó fel­ső ré­szé­be, vagy akár a mű­szer­fal te­te­jé­nek szé­lé­re is. A ma­ga­sak ide­á­lis he­lyen van­nak pl.: az A osz­lop tö­vé­ben, a mű­szer­fal te­te­jé­re sze­rel­ve, vagy az A osz­lop mű­anyag bur­ko­la­tá­ba be­épít­ve, al­só-kö­zép tá­jon.

A hang­szó­rók dő­lésszö­gét pró­bál­juk meg úgy be­ál­lí­ta­ni, hogy ide­á­li­san min­den hsz. a szem­köz­ti ol­da­li ülé­sen ülő fej­ma­gas­sá­gá­ba, és irá­nyá­ba mu­tas­son. Per­sze az iga­zán ide­á­lis dő­lésszö­get, és ma­gas­sá­got, min­dig hosszú pró­bál­ga­tá­sok­kal tud­juk pon­to­san meg­ha­tá­roz­ni. Er­re a be­ál­lí­tás­ra vi­szont nem sza­bad saj­nál­nunk az időt, mert ha nem tesszük meg, ak­kor csak fél­mun­kát vé­gez­tünk, és nem tud­juk a ma­xi­mu­mot ki­hoz­ni a cuc­cunk­ból.

Fon­tos még azt is meg­em­lí­te­nem, hogy ha a kö­zép-mély­su­gár­zó az aj­tó­ba ke­rül be­épí­tés­re, gon­dol­koz­zunk el az aj­tó le­mez­fe­lü­le­té­nek bel­ső ol­da­li rez­gés­csil­la­pí­tá­sá­ról. Ez­zel nem­csak a rez­gé­se­ket gá­tol­juk meg, de ide­á­li­sabb akusz­ti­kai kö­rül­mé­nye­ket is te­rem­tünk a su­gár­zó ré­szé­re, mely hang­mi­nő­sé­gé­ben vissza fog kö­szön­ni ne­künk.

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .