11. Hangszórók-2.

A cikk el­ső ré­szé­ben, a szé­les­sá­vú hang­szó­rók­kal fog­lal­koz­tunk, most tér­jünk át ki­csit a „mély­ség tit­ká­ra”, a mély­su­gár­zók vizs­gá­la­tá­val. Au­tó­ban a kel­le­mes ze­ne­hall­ga­tás meg­te­rem­té­sé­hez szük­sé­günk van az al­sóbb frek­ven­ci­ák meg­tá­mo­ga­tá­sá­ra, mely­hez egy kü­lön mély­su­gár­zó tö­ké­le­tes szol­gá­la­tot te­het.

A cikk el­ső ré­szé­ben, a szé­les­sá­vú hang­szó­rók­kal fog­lal­koz­tunk, most tér­jünk át ki­csit a „mély­ség tit­ká­ra”, a mély­su­gár­zók vizs­gá­la­tá­val. Au­tó­ban a kel­le­mes ze­ne­hall­ga­tás meg­te­rem­té­sé­hez szük­sé­günk van az al­sóbb frek­ven­ci­ák meg­tá­mo­ga­tá­sá­ra, mely­hez egy kü­lön mély­su­gár­zó tö­ké­le­tes szol­gá­la­tot te­het.

 

Saj­nos a szet­tek­ben hasz­ná­la­tos 13–17 cm át­mé­rő­jű hang­szó­rók nem iga­zán ké­pe­sek az al­só frek­ven­ci­ák meg­szó­lal­ta­tá­sá­ra (tisz­te­let a ki­vé­tel­nek), mely­nek fő­leg az akusz­ti­kai vi­szo­nyok szab­nak ha­tárt. Ugya­ne­zen hang­szó­rók egyéb­ként szo­bai kö­rül­mé­nyek kö­zött, nor­má­lis tér­fo­ga­tú do­bo­zok­ban úgy meg tud­nak szó­lal­ni, hogy ihaj!

Au­tó­ban nem ma­rad más meg­ol­dás, mint mély­han­gú se­géd­hang­szó­rók­kal pó­tol­ni a hi­á­nyo­kat. Ilyen hang­szó­ró­kat 20 cm-es át­mé­rő­től, egé­szen ext­rém mé­re­te­kig be le­het sze­rez­ni, de vi­gyáz­zunk, itt nem fel­tét­le­nül a mé­ret szá­mít! A vá­lasz­tás­nál dön­tő sze­re­pe le­het a ze­nei íz­lés­vi­lág­nak is, mert kü­lön­bö­ző mé­re­tű mély­su­gár­zók más­képp vi­sel­ked­nek, és ezt fel­tét­le­nül is­mer­nünk kell.

Kezd­jük az­zal, hogy mi­nél na­gyobb mé­re­tű egy mély­su­gár­zó, ál­ta­lá­ban an­nál na­gyobb tel­je­sít­mé­nyű, és a meg­haj­tá­sá­hoz is na­gyobb tel­je­sít­mé­nyű erő­sí­tő­re van szük­sé­günk, ami ter­mé­sze­te­sen drá­gább. Ezen fe­lül a hang­szó­ró memb­rán­fe­lü­le­te is na­gyobb, ami az el­ké­szült mély­lá­da hang­nyo­má­sát ugyan nö­ve­li, de a na­gyobb, és ne­he­zebb memb­rán mi­att, a meg­szó­la­lá­sa kis­sé lom­ha.

Te­hát, ha olyan rend­szert épí­tünk, ahol szá­munk­ra fon­tos a mély­han­gok mennyi­sé­ge, ak­kor nyu­god­tan hasz­nál­ha­tunk na­gyobb át­mé­rő­jű su­gár­zó(ka)t, csak hoz­zá kell szok­nunk a lom­ha, hossz­ab­ban le­csen­gő mé­lyek­hez (ez az al­só, és kö­zép­ka­te­gó­ri­ás mély­su­gár­zók­ra ér­vé­nyes). Nem sze­ret­ném ál­lan­dó­an hang­sú­lyoz­ni, hogy tisz­te­let a ki­vé­tel­nek, de ti is tud­já­tok, hogy ki­vé­te­lek min­den­ben van­nak.

A ki­sebb át­mé­rő­jű mé­lyek nagy elő­nye: a di­na­mi­kus, gyors meg­szó­la­lás, mely ko­mo­lyabb stí­lu­sú, és per­gőbb ze­né­ken utá­noz­ha­tat­la­nul len­dü­le­tes hang­zást pro­du­kál. Igaz, hogy a hang­nyo­más is ke­ve­sebb, de a hang­szó­rók szá­má­nak a nö­ve­lé­sé­vel ez is ki­kü­szö­böl­he­tő. Amennyi­ben már hang­nyo­más­ról be­szé­lünk, ki­csit vissza­te­kint­ve, azt se fe­led­jük, hogy mély­lá­dák­ban is van sok­faj­ta, me­lyek er­re a pa­ra­mé­ter­re mást-mást mu­tat­nak.

Mind­járt itt is van a zárt/ref­lex el­len­tét, me­lyek­nél az előb­bi­nek „szeb­bek” a mé­lyei, li­ne­á­ri­sabb a frek­ven­ci­a­me­ne­te, rö­vi­deb­bek a le­csen­gé­si idők, vi­szont ki­sebb a hang­nyo­más. Ez­zel szem­ben a ref­lex do­bo­zok a hang­nyo­más ér­de­ké­ben, mely­ből a leg­na­gyob­bat a ref­lex­cső han­go­lá­si frek­ven­ci­á­ja kör­nyé­kén pro­du­kál­nak, komp­ro­misszu­mo­kat köt­nek a töb­bi hang­zá­si pa­ra­mé­ter ro­vá­sá­ra. De hát úgy szok­ták mon­da­ni, hogy ki­nek a Pap, ki­nek a Pap­né. Vi­szont a hang­szó­rók is meg­ha­tá­roz­hat­ják, hogy mi­lyen do­bozt épít­sünk, mert le­het, hogy egy adott hang­szó­ró zárt­ban nem ér­zi jól ma­gát, csak ref­lex do­boz­ban.

A hang­szó­rók­ra vissza­tér­ve, én 3 fé­le mé­re­tű hang­szó­rót aján­lok min­den­ki fi­gyel­mé­be, még­pe­dig a 20-, 25-, 30 cm-es ki­vi­te­le­ket. Ezek a hang­szó­rók nyu­godt szív­vel hasz­nál­ha­tók az íz­lés­nek meg­fe­le­lő do­bo­zok­ban. Ami még eset­leg szó­ba jö­het a vá­lasz­tás­nál, és az el­ké­szí­tés­nél, az a ren­del­ke­zés­re ál­ló tér. Amennyi­ben kis he­lyünk van, de sze­ret­nénk dö­gö­sebb hang­zást el­ér­ni, ak­kor hasz­nál­juk 25 cm-es hang­szó­rót ref­lex do­boz­ban. A 20 cm-es hang­szó­rók ki­sebb au­tók­ban tesz­nek ele­gen­dő szol­gá­la­tot, de na­gyobb lég­te­rek be­han­go­sí­tá­sát ne kí­sé­rel­jük meg ve­lük.

A 25-ös su­gár­zók ké­pe­zik az éssze­rű komp­ro­misszu­mot a mé­ret, és hang­zás te­rén. Amennyi­ben 30-as szu­bot hasz­ná­lunk, biz­to­sak le­he­tünk ben­ne, hogy egy ál­ta­lá­nos cé­lú rend­szer­nél, még csim-bum ze­né­nél sem lesz mély­hi­á­nyunk, de egy ren­de­sen el­ké­szí­tett 30-as ref­lex­lá­da bel­ső tér­fo­ga­ta, bi­zony a 60 li­tert kós­tol­gat­ja, ami vi­szont nem ke­vés.

Ha si­ke­rült le­re­a­gál­nunk ma­gunk­ban, hogy mi­lyen hang­szó­rót is sze­ret­nénk (át­mé­rő, tel­je­sít­mény), azért az ár­ka­te­gó­ri­ák kö­zött is néz­ge­lőd­jünk, mert ál­ta­lá­ban ahogy az len­ni szo­kott, azért kér­nek el több pénzt egy ha­son­ló hang­szó­ró­ért, mert va­ló­szí­nű­leg jobb is (ami nem fel­tét­le­nül igaz).
A hang­szó­rók­hoz va­ló do­bo­zok mé­re­te­zé­sé­be azért sem sze­ret­nék be­le­men­ni, mert min­den hang­szó­ró más, és más, ép­pen ezért nem iga­zán le­het ál­ta­lá­nos ter­ve­ket kre­ál­ni, ame­lyek több tí­pus­hoz is meg­fe­lel­né­nek.

Vé­ge­ze­tül így utó­la­go­san is sze­ret­nék el­né­zést kér­ni azok­tól, akik eset­leg a múlt­ko­ri szám­ban is ke­res­ték a Hi­Fi ro­va­tot, ugyan­is az el­ma­radt, mely­nek egy­sze­rű oka volt, még­pe­dig, hogy ké­szül­tem az au­tó­hi­fi hang­zás ver­seny­re, ame­lyen az­óta túl is va­gyunk.

Re­mé­lem, hogy ha­ma­ro­san be­mu­ta­tás­ra ke­rül ez a bi­zo­nyos au­tó, az új­ság­ban, ame­lyen sok ér­de­kes meg­ol­dás­sal fog­tok ta­lál­koz­ni, de min­den­re fény derül majd, hogy mi­ért is lett az úgy el­ké­szít­ve. Min­dig azt mond­ják, hogy ne süllyedj mély­re, de most pró­báld meg!

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .