9. Készülékek helyre pakolása

Golf 4 jobb első ajtó "egyedi" kárpitozásEgy-két ké­szü­lék ki­vé­te­lé­vel so­kak­ban fel­me­rül a kér­dés, hogy me­lyik ké­szü­lék­nek hol is van a he­lye? Tegyük hozzá, jó kér­dés! Ál­ta­lá­ban az­zal min­den­ki tisz­tá­ba van, hogy a fej­egy­sé­get vagy a ré­gi ké­szü­lék he­lyé­re, vagy ha nem volt még az au­tó­ban rá­di­ós­mag­nó, ak­kor a ne­ki ki­a­la­kí­tott hely­re kell be­rak­nunk. Mi­vel ezek a ké­szü­lé­kek DIN szab­vány sze­rin­ti mé­ret­ben ké­szül­nek, így nem lesz ne­héz dol­gunk.

Egy-két ké­szü­lék ki­vé­te­lé­vel so­kak­ban fel­me­rül a kér­dés, hogy me­lyik ké­szü­lék­nek hol is van a he­lye? Tegyük hozzá, jó kér­dés!

Szabványos DIN-méretű fejegység beépítve

Ál­ta­lá­ban az­zal min­den­ki tisz­tá­ba van, hogy a fej­egy­sé­get vagy a ré­gi ké­szü­lék he­lyé­re, vagy ha nem volt még az au­tó­ban rá­di­ós­mag­nó, ak­kor a ne­ki ki­a­la­kí­tott hely­re kell be­rak­nunk. Mi­vel ezek a ké­szü­lé­kek DIN szab­vány sze­rin­ti mé­ret­ben ké­szül­nek, így nem lesz ne­héz dol­gunk. Van­nak vi­szont olyan ese­tek, ami­kor a gyá­ri­lag be­é­pí­tett ké­szü­lék nem szab­vá­nyos mé­re­tű, ilyen­kor kü­lön meg­vá­sá­rol­ha­tó be­épí­tő ke­re­tek se­gít­sé­gé­vel tud­juk or­vo­sol­ni a prob­lé­mát.

Az el­ső hang­szó­rók el­he­lye­zé­sé­re is sok au­tó­gyár­tó biz­to­sít he­lyet, leg­a­lább is a kö­zép-mély hang­szó­rók­nak bi­zo­nyo­san, amely hang­szó­ró­he­lyet több­nyi­re az aj­tók­ban ta­lá­lunk. Nem rit­ka­ság olyan au­tó sem, amely­ben már a kü­lön­ál­ló ma­gas su­gár­zó­ra is gon­dol­tak hely szem­pont­já­ból. Fő­leg a kö­zép-mély su­gár­zók be­sze­re­lé­sé­nél akad­ha­tunk ki­sebb ne­héz­sé­gek­be, me­lyek az alábbiakban sorolt okok mi­att le­het­nek.

Saj­nos az au­tó­gyár­tók, ha be is épí­te­nek va­la­mi­lyen hang­szó­rót az adott tí­pus­ba, azt ál­ta­lá­ban „ga­gyi” jel­szó­val le­het il­let­ni. (Tisz­te­let a ki­vé­tel­nek!!) Már­pe­dig igen­is van­nak ki­vé­te­lek, sze­ren­csé­re egy­re több gyár­tó ad a mi­nő­ség­re, nem­csak a ki­vi­te­le­zés, de a hang­zás te­kin­te­té­ben is, és ez alatt nem el­ső­sor­ban a meg­fi­zet­he­tet­len au­tó­már­kák­ra gon­dol­tam.

A méret a lényeg?

Vissza­tér­ve az ún. „ga­gyi” tech­ni­kák­hoz, itt a hang­szó­rók mé­re­te (el­ső­sor­ban be­épí­té­si mély­sé­ge) még meg sem kö­ze­lí­ti egy nor­má­lis­nak mond­ha­tó su­gár­zó mé­re­te­it, és saj­nos az aj­tók ki­ala­kí­tá­sát is azok­hoz a hang­szó­rók­hoz iga­zít­ják. Így könnyen elő­for­dul­hat, hogy hang­szó­ró­cse­re ese­tén, már a mág­nes át­mé­rő­jé­nél me­ga­ka­dunk, de ha be tud­juk pré­sel­ni az adott he­lyen, vagy sze­ren­csé­re a ke­ret mö­gött nincs ta­ka­ró elem, ami meg­gá­tol­na min­ket eb­ben, ak­kor még min­dig ott van a mély­ség tit­ka!

Nagy öröm­mel be­sze­rel­jük a hang­szó­rót, össze­ra­kunk min­dent, és ami­kor le­te­ker­nénk az ab­la­kot, ta­nács­ta­la­nul ál­lunk a prob­lé­ma előtt, hogy az üveg mi­ért akad meg kb. 15 cm-re a mi­ni­mu­mál­lás­tól? Ilyen­kor kez­dünk el ki­eme­lő gyű­rű­ket fab­ri­kál­ni a hang­szó­ró­hoz, és mi­u­tán össze­rak­juk, és rá­jö­vünk, hogy a gyá­ri hang­szó­ró­rács nem megy vissza a he­lyé­re, ak­kor jö­het az aj­tó­pa­nel bar­ká­cso­lás! Amennyi­ben má­kunk van (ál­ta­lá­ban nem szo­kott) eze­ket mind meg­úsz­hat­juk.

A ma­gas su­gár­zó­val mé­re­te­i­nél fog­va nem szok­tak ilyen gon­dok len­ni. Be­épí­tés­hez hasz­nál­hat­juk az eset­le­ges gyá­ri he­lye­ket, vagy a ma­gas su­gár­zó­hoz adott tar­tó­kat, me­lye­ket ra­gasz­tás­sal, vagy csa­va­ro­zás­sal cél­sze­rű a mű­szer­fal te­te­jé­nek szé­lé­re rög­zí­te­ni. A jobb hang­zás el­éré­se ér­de­ké­ben épít­sük be a ma­gas su­gár­zót az „A” osz­lop ta­ka­ró mű­anyag bur­ko­la­tá­ba. El­mé­le­ti­leg be­sze­rel­tük a fej­egy­sé­get, és a hang­szó­ró szet­tet. Ezek után jó es­éllyel jö­het még né­hány erő­sí­tő, és mély­lá­da be­épí­té­se.

Extrém csomagtér installáció

Ezen ké­szü­lé­kek he­lyét a cso­mag­tar­tó fe­lől pró­bál­juk meg ke­res­gél­ni. Mi­vel a cso­mag­tar­tó­ban sza­bad­ab­ban ga­ráz­dál­kod­ha­tunk, mint egyéb szű­kö­sebb he­lyen, így tel­jes mér­ték­ben szár­nya­kat ad­ha­tunk fan­tá­zi­ánk­nak, a be­épí­tés­sel kap­cso­lat­ban.

Vi­gyáz­zunk ar­ra az erő­sí­tők be­sze­re­lé­sé­nél, hogy a meg­fe­le­lő hű­tés min­den eset­ben biz­to­sí­tott le­gyen. En­nek hi­á­nyá­ban na­gyobb ter­he­lé­sek­nél az erő­sí­tő túl­me­leg­szik, ami akár a tönk­re­me­ne­te­lé­hez is ve­zet­het! A mély­lá­dák­nál két szem­pon­tot kell min­de­nek előtt fi­gye­lem­be ven­nünk. Még­pe­dig el­őször ügyel­jünk a hang­szó­ró me­cha­ni­kai vé­del­mé­re, me­lyet egy elé fel­sze­relt ráccsal meg tu­dunk ol­da­ni. Más­részt a do­boz moz­gá­sát gá­tol­juk meg kü­lön­bö­ző rög­zí­té­si meg­ol­dá­sok­kal.

Golf 4 jobb első ajtó "egyedi" kárpitozásEzek­re a dol­gok­ra iga­zá­ból csak ak­kor van szük­ség, ha má­sok is hasz­nál­ják az au­tót, és biz­tos, ami biz­tos ala­pon vé­de­ni kell a cuc­cot. A mély­lá­da he­lyét iga­zá­ból csak mű­kö­dés köz­ben tud­juk meg­ha­tá­roz­ni, ak­kor is to­lo­gat­nunk, és for­gat­nunk kell min­den­fe­lé a cso­mag­tar­tó­ban, hogy ez össze­jöj­jön. Ál­ta­lá­ban (ez nem min­den lá­dá­ra ér­vé­nyes) úgy szól­nak iga­zán jól a lá­dák, ha a hang­szó­ró a cso­mag­tér aj­ta­ja fe­lé néz, és at­tól kb. 10-15 cm tá­vol­ság­ra van. Ez azon­ban egy el­na­gyolt el­mé­let, mert ez a kér­dés is au­tó, ill. mély­lá­da füg­gő.

Mi­vel min­den au­tó­nál más és más a be­épí­té­si le­he­tő­sé­gek tár­há­za, és er­re bő­ven ke­vés len­ne egy cikk, így a ovábbi kérdéseket próbáljuk a fórumban megbeszélni.

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .