A „kis” Audi

ImageSzent­pé­te­ri Zsolt­ korábban a MAK el­nö­ki poszt­ját töltötte be, ter­mé­sze­te­s, hogy van pár Au­di­ja.

Szent­pé­te­ri Zsolt­nak jó né­hány is­mer­te­tő­je­le van. Amel­lett, hogy korábban a Ma­gyar Au­di Klub el­nö­ki poszt­ját töltötte be – bár ez nincs rá­ír­va – ter­mé­sze­te­sen van pár Au­di­ja is, me­lyek egy­ér­tel­mű­en jel­zik, ki is a gaz­dá­juk. Most ar­ról lesz szó, ame­lyik ta­lán a leg­kö­ze­lebb áll hoz­zá, az Au­di 90 Qu­att­ro, vagy ahogy ő ne­ve­zi: a „kis” Audi.

 

 

Ak­kor buk­kan fel el­őször ez a jár­gány az „el­nök úr” élet­raj­zá­ban, ami­kor a már meg­le­vő RS2-es (VW Depó 2002/10) mel­lé sze­re­tett vol­na egy ke­vés­bé fel­tű­nő, ke­vés­bé so­kat fo­gyasz­tó, a min­den­na­pi hasz­ná­lat­ra is tel­je­sen meg­fe­le­lő, ké­nyel­mes, de azért ren­de­sen lé­pe­ge­tő ver­dát. A ra­lik­rossz­ban Ka­pi­tány né­ven is­mert ver­seny­ző-tu­ning­mes­ter (hi­va­ta­lo­san Kes­keny Lász­ló) pe­dig épp – ha­tal­mas kí­nok kö­zött ugyan, de – el­adó­sor­ba pen­de­rí­tet­te a nem tel­je­sen hét­köz­na­pi Qu­att­ro-t. Zsolt már is­mer­te a gé­pet, így nem tar­tott so­ká­ig a rá­be­szé­lés, hogy bir­tok­ba is ve­gye.

Néz­zük meg rész­le­te­sen, hogy mi az, ami annyi­ra ma­gá­val tud­ja ra­gad­ni egy Au­di­ban na­gyon is kép­zett, pre­cíz, és tu­da­tos vá­sár­ló szí­vét. Szó­val ez a 90-es el­ső ka­csin­tás­ra 80-as­nak tű­nik. Már­mint an­nak, aki ért is hoz­zá, mert bár­mennyi­re is szé­gyel­lem, de én, ha meg­fe­szí­te­nek se ta­lál­nám meg, hogy mi­től tű­nik an­nak. Pe­dig egy­sze­rű. A nagy lök­há­rí­tók (el­öl-há­tul) va­la­mint az el­ső lök­há­rí­tó­val együtt a köd­lám­pák és há­tul kö­zé­pen a lám­pa­sze­rű kö­zép­ső híd le­ke­rül­tek, így az egy­ko­ri 90-es­re már csak az ezüst csí­kos ol­dal­só dísz­léc, és a kü­szöb szpoj­ler em­lé­kez­tet. Ezen kül­ső­sé­gek mel­lett még a gyá­ri, B4-es 80-as­ról szár­ma­zó alu­fel­ni­ket kell meg­em­lí­te­ni, és kész is a le­írás, mi­vel a kül­ső tu­da­to­san nem mu­tat sem­mit az izom­zat­ból. Így az ut­cai har­co­sok na­gyobb mel­lénnyel bő­ge­tik a mo­tor­ju­kat a pi­ros lám­pá­nál, és na­gyob­bat is döb­ben­nek, mi­kor a ki­lö­vés pil­la­na­tá­tól kezd­ve csak a há­tul­ját lát­hat­ják en­nek az Au­di­nak. Mert a mo­tor­tér­ben nagy csa­la­fin­ta­sá­gok rej­le­nek.

 

 

Ott kez­dő­dik a do­log, hogy az ere­de­ti­leg 10 szel­epes, szok­vá­nyos, so­ros, öt hen­ge­res mo­tor ka­pott még 10 szel­epet – még vé­let­le­nül sem tar­ta­lék­ba –, plusz egy tur­bót. Ter­mé­sze­te­sen ab­ból sem a szé­ria faj­tát. A KKK gyárt­má­nyú fel­töl­tőt Ka­pi­tány gon­dos ke­zei egye­di „hib­rid-tur­bó­vá” ala­kí­tot­tak át. A szí­vó­sor sem egy­sze­rű, az is ki­fe­je­zet­ten eh­hez a mo­tor­hoz ké­szült egye­di da­rab. A leg­jobb do­log, ami a ben­zin-le­ve­gő ke­ve­rék­kel tör­tén­het az, hogy ezen a szí­vó­so­ron ke­resz­tül jus­son el a rob­ba­nó­tér­be. Már­csak azért is, mert már előt­te az in­ter­co­o­ler­ban is pisz­ko­sul jól érez­he­ti ma­gát, mi­vel az is olyan hely­re ke­rült, ahol sok­kal job­ban tud­ja vé­gez­ni ál­dá­sos te­vé­keny­sé­gét. Az RS2-ből – nem Zsol­té­ból, ha­nem egy má­sik­ból – szár­ma­zó fú­vó­kák­ról már nem is be­szél­ve… Ehhh, ha ben­zin­mo­le­ku­la­ként szü­let­nék új­já, biz­tos, hogy eb­ben a mo­tor­ban sze­ret­nék ki­múl­ni…

Eh­hez a je­len­tő­sen át­dol­go­zott mo­tor­hoz tel­je­sen egye­di elekt­ro­ni­ká­ra is szük­ség volt, mi­vel itt már egy­ál­ta­lán nem mind­egy, hogy mi mer­re hány mé­ter, és per­sze mi­kor. Er­ről is gon­dos­ko­dott Ka­pi­tány, aki­nek szak­tu­dá­sa ezek alap­ján már egy­ál­ta­lán nem kér­dő­je­lez­he­tő meg. Pon­to­sab­ban nem pusz­tán ezek után, ha­nem azok után, ami­ket az au­tó a gyor­su­lá­si ver­se­nye­ken mű­vel. A 300-350 LE kö­rü­li tel­je­sít­ménnyel, a hoz­zá tar­to­zó 450-500 Nm nyo­ma­ték­kal, és per­sze a min­den le­het­sé­ges esz­köz­zel – fog­gal-kö­röm­mel – tör­té­nő út­hoz ka­pasz­ko­dás­sal, ke­vés el­len­fe­let en­ged ma­ga elé. Per­sze eb­ben se­gít a 200-as vál­tó­ja, és a 90-esek­ben gyá­ri­lag el­he­lye­zett di­fi zá­rak. Zsolt el­mon­dá­sa sze­rint még a sa­ját, tu­nin­golt RS2-esét is át­ugor­ja. Bár hoz­zá tar­to­zik az iga­zság­hoz, hogy az jó­val ne­he­zebb ko­csi, így ne­he­zeb­ben ló­dul meg. Ez vi­szont 5 má­sod­perc alatt van szá­zon, és 200 mé­tert 8,3 má­sod­perc (tisz­ta, az­az re­ak­ci­ó­­idő nél­kü­li adat) alatt is ké­pes le­fut­ni. És, hogy fu­tás köz­ben az úton ma­rad­jon, az S2-es fu­tó­mű­ve mű­kö­dik köz­re, ahogy a me­gál­lást is az ő fé­kei biz­to­sít­ják.

 

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .