A „kis” Audi

 

Iga­zá­ból azon­ban az au­tó­pá­lyá­kon van ele­mé­ben. A múlt­kor pél­dá­ul szép nyu­god­tan bak­tat­nak, mi­kor Zsolt ér­zi, hogy ki­csit sok a tur­bó­nyo­más. Fél­re­állt, és a könnye­dén ál­lít­ha­tó­ra ki­vi­te­le­zett was­te-ga­te szel­epen ál­lí­tott, mi­kor el­hú­zott mel­let­te egy Mit­su­bis­hi Lan­cer EVO. Dur­ro­gott is na­gyo­kat az ALS-e, ami mu­tat­ta, hogy ott sem biz­tos, hogy ut­cai vál­to­zat­ról van szó. Mind­egy, majd ki­de­rül, ug­rás a nye­reg­be és gye­rünk utá­na. 120 km/h kö­rül ér­te utol, és 4. fo­ko­zat­ban in­dult a ver­seny. Vagy­is az nem volt, mert az Au­di si­mán lel­ép­te a Lan­cert.

Ké­sőbb uto­lér­tek egy las­sabb kon­vojt, és egész 80 km/h-ig le kel­lett las­sí­ta­ni­uk. Ek­kor 3. fo­ko­zat­ból in­dul­va új­ra meg­küz­döt­tek egy­más­sal. A Mit­su­bis­his va­ló­szi­nű­leg az­óta is az út szé­lén va­kar­gat­ja a fe­jét, mert amit ak­kor ka­pott az Au­di­tól azt nem tet­te zseb­re. A vál­tó át­té­te­le­zé­sé­ből szá­mol­va 294 km/h a vég­se­bes­ség – ami el­vi­leg el­ér­he­tő len­ne, hi­szen 5.-ben is ké­pes len­ne le­sza­bály­zá­sig (7250/perc) pö­rög­ni a mo­tor. Az ed­di­gi leg­na­gyobb for­du­lat 6800 volt, ez 270 kö­rü­li se­bes­ség­nek fe­lel meg. Azon­ban, mi­vel a kaszt­nit nem er­re a se­bes­ség­re ter­vez­ték, 260 fö­lött már eme­li az ele­jét, ami ká­ros ha­tás­sal van a kor­mány­zás­ra, vagy­is itt már óva­to­sab­ban kell bán­ni a gáz­zal. De nem is kell enn­él na­gyobb se­bes­ség, hi­szen az A8-asok elekt­ro­ni­ká­ja 250-nél tilt, így ezek még pont lel­ép­he­tők.

 

 

És ta­valy au­gusz­tus óta, mi­ó­ta eb­ben az ál­la­pot­ban üze­mel a gép, er­re is volt már pél­da. Pe­dig még nincs is full­ra he­gyez­ve a mo­tor. A ki­pu­fo­gó csonk pél­dá­ul tel­je­sen szé­ria – hon­nan más­hon­nan jött vol­na, mint egy S2-es­ről –, ha vi­szont az is meg­kap­ná a sport­cé­lú áta­la­kí­tást, ak­kor len­ne csak iga­zán ereszd el a ha­ja­mat. De itt már tény­leg vé­get kell, hogy ér­jen a gyú­rás. Enn­él to­vább már nem szán­dé­ko­zik lép­ni a tu­laj sem, mert egy­részt in­nen már na­gyon sok pénz rá­for­dí­tá­sá­val le­het­ne ará­nyo­san sok­kal ki­sebb tel­je­sít­mény­nö­ve­ke­dést el­ér­ni, más­részt ak­kor már a fo­gyasz­tás is je­len­tő­sen meg­nő­ne. Pe­dig az volt az alap­cél, hogy az ne le­gyen ma­gas, de le­het, hogy ez már fe­le­dés­be me­rült. Bár je­len­leg, a nagy tur­bó­val 9–11 kö­rül fo­gyaszt út­tól, és ci­pő­talp vas­tag­ság­tól füg­gő­en, és ez nem mond­ha­tó sok­nak.

A be­mu­ta­tó­ból az utas­tér sem ma­rad­hat ki, an­nak el­len­ére, hogy nem sok szót tu­dunk rá ál­doz­ni, mi­vel itt sem tör­tént sem­mi áta­la­kí­tás. A tel­je­sen szé­ria 90-es bel­ső így to­vább fo­koz­za a kó­bor apá­cák meg­té­vesz­té­sé­re ki­a­la­kí­tott szür­ke-egér fa­zont. Sőt, még a tu­nin­go­sok ál­tal alap­ve­tő­nek ti­tu­lált „nagy ze­ne” is hi­ány­zik. Gon­do­lom mos­tan­ra már egy­ér­tel­mű­vé vált, hogy ez sem a vé­let­len mű­ve. Zsolt min­den ze­né­nél job­ban sze­re­ti hall­gat­ni a ko­csi mo­tor­ját. Túl azon, hogy va­ló­ban szebb bár­mi­lyen mu­zsi­ká­nál, rög­tön hal­la­ni, ha va­la­mi eset­leg nincs rend­ben. Itt vi­szont min­den rend­ben van, még ha nem is lát­szik…

Kapcsolódó galéria

{gallery}audifil/kisaudi{/gallery}

Szólj hozzá Te is! {mos_fb_discuss:10}

 

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .