Profi golfozó

Iga­zá­ból sze­re­tem az egyes Gol­fot. Mind­egyik mo­tor­ral sze­relt vál­to­za­tát egy­for­mán, bár a GTI azért GTI. És mind­egyik ka­rosszé­ri­a­vál­to­za­tát is csi­pá­zom, de mond­juk a há­rom aj­tós azért job­ban néz ki… Na jó, be­val­lom, a kab­rió a csúcs. Így az­tán na­gyon po­zi­tív elő­íté­le­tek­kel in­dult ná­lam ez az au­tó, és az­tán ki­de­rült, hogy nem is kell el­fo­gult­sá­got rak­nom be­le, ra­kott be­lő­le ele­get a tu­la­ja azon két év alatt, amíg ké­szí­tet­te.

Szö­veg: J.F. Fo­tó: Vendel Attila

Mert mun­ka az volt ve­le ren­de­sen. Aki já­ra­tos kab­rió gol­fos kö­rök­ben, az tud­ja, hogy ma­nap­ság már min­den ép ele­mért, amit egy Golf egye­sen ta­lál­ni, ér­de­mes el­mor­mol­ni né­hány imát a leg­kö­ze­leb­bi val­lás gya­kor­lá­si he­lyen.
Mi­vel a ket­tes Golf­nak nem volt kab­rió vál­to­za­ta, az egye­se­két elég so­ká­ig gyár­tot­ták. En­nek el­len­ére egy sé­rü­lés­men­tes, mű­kö­dő, szép, nem sé­rült te­tő­ért nem­csak az ima mor­mo­lást kell gyor­sí­ta­ni, de még egy hú­zós za­rán­do­ku­tat is ér­de­mes be­vál­lal­ni.

Pé­ter is meg­jár­ta a ma­ga ka­nosszá­ját, mi­re ilyen ál­la­pot­ba hoz­ta a va­sat, és a szö­ve­tet. Az 1990-ben ké­szült au­tó­ján csak dél­utá­non­ként, és hét­vé­gen­ként volt ide­je mo­lyol­ni. Sőt, a dél­utá­ni mun­kák nagy­sá­gát az is be­fo­lyá­sol­ta, hogy más­nap is­­mét rajt­kész­nek kel­lett len­nie a gép­nek, mi­vel ez­zel járt mun­ká­ba.

Murphy per­sze az au­tó­sze­re­lő­ket is kis­zol­gál­ja, ja­nu­ár­tól ugyan­is már nem kell mindennap használnia, vi­szont a Golf köz­ben (nagy­já­ból) el­ké­szült, így már nincs raj­ta olyan vo­lu­me­nű me­ló mint ré­geb­ben, mi­kor vi­szont nem mert be­le­vág­ni. Ha hoz­zá­vesszük, hogy az összes alább fel­so­rolt mun­kát egy ak­na nél­kü­li ga­rázs­ban nyo­mat­ták a fi­úk… hát azt hi­szem meg­ér­nek egy vas­kos kéz­szo­rí­tást ha ta­lál­ko­zunk ve­lük va­la­me­lyik ta­lál­ko­zón.

Szó­val, a tel­jes­ség igé­nyé­vel meg­pró­bá­lom összes­zed­ni az ilyen volt–ilyen lett lis­tát. A fé­nye­zés a legtöbb helyen eredeti, az is­mert He­li­osb­lau Me­tal­lic, csak javítva lett, ahol kellett: horpadások, kő­felverődések stb…

A 15 col­los gyá­ri ko­vá­csolt(!) Le Cas­tel­let fel­ni­ket fel­po­lí­roz­ták, a ku­pak­ja­it lek­ró­moz­ták, és Cult So­ci­ety csa­var­ku­pa­ko­kat do­bál­tak fel. Ezek­re fe­szül­nek fel a 195/50-es To­yo gu­mik. De csak nyá­ron. Té­len fe­ke­te 14”-os Se­at fel­ni­ken, és 175/65-ös No­ki­an Hak­ka­pe­li­ta gu­mi­kon gu­rul a gép.

Fu­tó­mű­vi­leg nincs sok el­té­rés a gyá­ri­tól, egye­l­őre csak fej­ben van meg a terv. KW ge­win­de Va­ri­an­te 2 len­ne a vágy tár­gya, akár­mit is je­lent­sen. A fé­kek el­öl-há­tul lyug­ga­tott Zim­mer­man VAG Sport tár­csák, há­tul Cor­ra­do féknyergekkel, a fő­fék­henger Trans­por­terből származik.

Az el­ső meg­íté­lés­hez né­hány ap­ró­ság is áta­la­kult a kül­sőn, amik egy­üt­te­sen te­szik ütős­sé a lát­­ványt. Ilye­n a 126-os Mer­ce­des króm ab­lak spric­­ni­je, a bor­dó bőr bo­gár­te­tem el­le­ni véd­őru­ha, a kró­mo­zott ke­ret­be il­lesz­tett USA ele­fánt­fü­les ki­s­ab­la­kok. A már el­csé­pelt le­fa­la­zás he­lyett, na­gyon he­lye­sen in­kább gyá­ri króm ki­lin­csek ke­rül­tek az aj­tók­ra és a szin­tén gyá­ri GTI dísz­lé­ce­ket is po­lí­roz­va rak­ták fel. Az ab­lak dísz­lé­cek az 1989 előt­ti alu ab­lak dísz­lé­cek­re cse­ré­lőd­tek és csomagtértetőből is sikerült 3-ik fék­lám­pásat szerezni.

Az el­ső szél­vé­dő gu­mi­ké­dert ré­geb­bi, króm fe­szí­tős­re cse­rél­ték és ha már az ele­fánt­fü­l amerikai, akkor rendeltek hozzá hát­só rend­szám­táb­la tar­tót is.
Ritkaság a kék, fűt­he­tő vissza­pil­lan­tó, a Golf 4 ak­ku bo­rí­tás, a winds­chott és bor­dó szín­ű mű­anyag te­tő ta­ka­rót sem találni minden sarkon.

Az első spoile­r gyá­ri­, csak nem eh­hez a tí­pus­hoz va­ló: Golf 3 GTI/VR6 (cikkszámra is ugyanaz) kop­ta­tó. „Cle­ar” hely­zet­jel­zős InP­ro el­ső in­de­xek, gyá­ri hát­só lám­pák (eny­he in­dex pi­ro­sí­tás­sal) köd­zá­ró fény áta­la­kí­tás­sal és USA fék­lám­pa; el­öl szin­tén „Cle­ar” InP­ro x 4 xe­non és Hel­la köd­lám­pa gon­dos­ko­dik a lá­tás­ról és lát­ha­tó­ság­ról. Így tel­jes a kép…

Az ere­de­ti­leg 98 ló­erős mo­tor mi­ni­má­lis nyú­ka-pisz­ká­val most olyan 112 ló kö­rül le­het. Az egyes GTI ki­pu­fo­gó­csonk­ra és Y le­öm­lő­re áta­la­kí­tott (lamb­da szon­da hát­rébb rak­va…) ki­pu­fo­gó­rend­szer Ja­nó kö­zép­dob­ban, és Pro­ex hát­só dob­ban foly­ta­tó­dik. A le­zá­rás 35i Pas­sat vég, ter­mé­sze­te­sen meg­fe­le­lő­en po­lí­roz­va. Ahogy a mo­tor­tér­ben is lek­ró­mo­zó­dott az olajbetöltő és az alsó-felső to­rony­me­re­ví­tők.

A bel­tér­ben sem más a hely­zet. Ott egye­dül a kár­pi­to­zott cuc­cok ma­rad­tak gyá­ri­ak, egy­részt mert így is cso­da­szé­pek, más­részt pe­dig mert csak. A kor­mány 3 kül­lős kult „spuck­napf”-ra lett át­ala­kít­va, a mű­szer­fa­lat pe­dig króm­be­té­tes­re cse­rél­ték. Né­hány ki­e­gé­szí­tő mű­szer és 3-as GTI Ju­bi­le­um Edi­ti­on pe­dál­szett a spor­tos­ság je­gyé­ben.

A rá­dió le­köl­tö­zött a gyá­ri VDO órák he­lyé­re, a rá­dió he­­lyé­re egy Opel tá­ro­ló­re­kesz ke­rült, a ha­mu­tál he­lyé­re ke­rül­tek a VDO órák, s egy gyá­ri USA ha­mu­tá­lat is be­rak­tak. Au­di 80 bel­ső ki­lin­csek, alu­mí­ni­um tü­kör­ál­lí­tók, po­lí­ro­zott gyá­ri ab­lak­te­ke­rők, króm ké­zi­fék­fo­gan­tyú, króm golf­lab­da vál­tó­gomb, egye­di vál­tó és ké­zi­fék szok­nya, tű­zol­tó ké­szü­lék… huh, egy szusz­ra.

Az au­tó­nak egyéb­ként ne­ve is van, Pé­ter ked­ve­se ke­res­ztel­te el Her­mann-nak. A Looney Toones rajz­film­ben sze­rep­lő pó­lyás cse­cse­mő után, aki szi­va­ro­zik, és so­sem nő fel, pe­dig igen öreg már. Több­ször meg­jár­ták ve­le Hor­vát­or­szá­got két szem­éllyel, bú­vár­fel­sze­re­lés­sel (igen be­fért…) és a nyá­ri hét­vé­gé­ken rend­sze­re­sen Ba­la­ton­ra vagy vi­dék­re au­tó­znak ve­le, ta­lál­ko­zók­ra vagy ba­rá­ti lá­to­ga­tá­sok­ra. Így évi ti­ze­nö­te­zer ki­lo­mé­ter csú­szik be­le a jár­gány­ba, de min­dig olyan mű­sza­ki ál­la­pot­ban van, hogy a tu­laj­do­nos el­mon­dá­sa sze­rint bár­mi­kor, bár­mer­re el mer­né­nek in­dul­ni ve­le.

ADATLAP

Típus/évjárat: VW Golf I. Cab­ri­o­let, 1990

Tu­laj­do­nos: Horváth Péter (Budapest)

Motor: 1781cm3 mo­tor­kód: 2H (Di­gi­fant – 98 LE), Bon­rath po­lí­ro­zott szí­vó­cső, GTI ki­pu­fo­gó­csonk­ra és Y le­öm­lő­re át­ala­kít­va, Ja­nó kö­zép­dob, Pro­ex hát­só dob, Pas­sat 35i vég, tel­je­sít­mény: kb. 112 LE, olaj­be­töl­tő sap­ka kró­moz­va

Fu­tó­mű: Le Cas­tel­let ko­vá­csolt, po­lí­ro­zott gyá­ri könnyű­fém fel­nik 6×15 ET35 mé­ret­ben, To­yo Pro­xes 195/50/15 gu­mik, el­öl-hátul perforált Zim­mer­mann VAG sport tár­csa­fék, hátul Corrado tárcsafékre átalakítva, T4 Trans­por­ter fő­fék­hen­ger, el­öl alul-fe­lül, há­tul fe­lül kró­mo­zott to­rony­me­re­ví­tő

Karosszéria: mély­li­la He­li­osb­lau Ef­fect (LA5Y) fé­nye­zés, el­öl a rend­szám he­lye el­tün­tet­ve, Golf 3 GTI kop­ta­tó, króm hű­tő­rács dísz, kró­mo­zott ab­lak­tör­lő la­pá­tok és ka­rok, 126-os Mer­ce­des króm ab­lak spric­ni, de­sign bor­dó bőr bo­gár­vé­dő, USA ele­fánt­fü­les ki­sab­la­kok kró­mo­zott ke­ret­ben, Golf 1 króm ki­lin­csek, alu po­lí­ro­zott tank­sap­ka, bor­dó, szö­vet ki­né­ze­tű mű­anyag te­tő, ré­geb­bi króm fe­szí­tős szél­vé­dő gu­mi­ké­der, USA hát­só rend­szám­táb­la tar­tó, 3-ik fék­lám­pás cso­mag­tar­tó tető, kék fűt­he­tő vissza­pil­lan­tó tük­rök, Golf 4 ak­ku bo­rí­tás, winds­chott és te­tő ta­ka­ró bor­dó szín­ben, en­ged­élye­zett B+B tí­pu­sú kis­rend­szám, fel­ni­ku­pa­kok kró­moz­va + Cult So­ci­ety csa­var­ku­pa­kok. Cle­ar hely­zet­jel­zős InP­ro el­ső in­de­xek, hát­só lám­pák gyá­ri­ak eny­he in­dex pi­ro­sí­tás­sal, köd­zá­ró fény áta­la­kí­tás­sal + USA fék­lám­pa, cle­ar első lámpák, xenon

Bel­ső: kül­lős kult „spuck­napf”, króm pa­ket­tes mű­szer­fal, VDO ki­e­gé­szí­tő mű­sze­rek, G3 Ju­bi­le­um GTI pe­dá­lok, Opel tá­ro­ló­re­kesz a rá­dió he­lyén, gyá­ri USA ha­mu­tál, Au­di 80 bel­ső ki­lin­csek, po­lí­ro­zott ab­lak­te­ke­rők, króm ké­zi­fék­fo­gan­tyú, króm golf­lab­da vál­tó­gomb, egye­di vál­tó és ké­zi­fék szok­nya, tű­zol­tó ké­szü­lék, bó­lo­ga­tós ku­tya és do­bó­koc­kák

Autóhifi: Al­pi­ne CDE-9843R fej­egy­ség, Ma­ca­u­dio Mac At­tack 2060 vé­gok, Ma­ca­u­dio Mac Mo­bil 915 hang­szó­rók el­öl-há­tul, Hertz EBX 20 mély­nyo­mó, az egész rend­szer új­ra­ká­be­lez­ve mi­nő­sé­gi Di­etz ká­be­lek­kel + 1 fa­rad-os kon­den­zá­tor a cso­mag­tar­tó­ban

Köszönet: El­ső­sor­ban a csa­lá­dom­nak és Ked­ve­sem­nek a tü­rel­mét, Öcsém­nek és ba­rá­ta­im­nak az öt­le­te­ket, Tóth Zo­li­nak, Wol­fék­nak Ér­den és a Be­lá­nyi au­tó­szer­viz­nek Kis­te­le­ken a szá­mom­ra meg­old­ha­tat­lan­nak lát­szó sze­re­lé­se­ket, Mi­si­nek az ala­pos fé­nye­zést-ja­ví­tást, Wé­ber Ist­ván­nak a te­tő­höz nyúj­tott se­gít­sé­gét és Né­ro ba­rá­tom­nak a né­met al­kat­ré­szek be­szer­zé­sét

 

Figyelem: a cikk első megjelenésének időpontja 2006. márciusa (VWD 55), ezért előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt egyes állításai ma már nem időszerűek, vagy tévesek. A tanácsok pontosságáért és hasznosságáért szerkesztőségünk mindent megtesz, de tartalmukért és a betartásuk következményeiért felelősséget nem vállal.

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .